Toimitusjohtajan katsaus

Vuotta 2016 leimasivat muutamat merkittävät poliittiset tapahtumat, kuten Ison-Britannian kansanäänestyksen tulos EU:sta irtautumisen puolesta ja Yhdysvaltain presidentinvaalin tulos. Nämä tapahtumat loivat osaltaan epävarmuutta markkinoille. Toisaalta maailmantaloudessa oli havaittavissa myös positiivisia signaaleja, ja lisäksi suomalaisyrityksiltä saatiin loppuvuonna viestejä kysynnän piristymisestä.

Tietyillä toimialoilla, kuten varustamo-, tietoliikenne-, metsä- ja energiateollisuudessa, suomalaiset vientiyritykset saivat kuluneena vuonna mittavia tilauksia. Tämä näkyi yhä kasvavana vienninrahoituspalveluiden kysyntänä. Myös finanssikriisiä seurannut kiristynyt pankkisääntely lisäsi vienninrahoituspalveluiden tarvetta. Finnveraa tarvitaan entistä useammin suomalaisyritysten vientitoimitusten hoitamiseksi.

Yksittäiset suuret vientikaupat toivat kaivattua piristystä Suomen muutoin vaisuun vientiin ja ne kasvattivat myös Finnveran vastuukantoja. Ennusteiden mukaan Finnveran vienninrahoituspalveluiden kysyntä kasvaa edelleen lähitulevaisuudessa. Eduskunta päättikin korottaa Finnveran valtuuksien enimmäismääriä 27 miljardiin. Korotusten myötä Finnveralla on jatkossakin mahdollisuus tarjota suomalaisyrityksille kilpailukykyisiä vienninrahoitusjärjestelyjä.

Myös kotimaan yritysrahoituksessa Finnveran rooli korostuu pankkisääntelyn vuoksi. Finnveraa tarvitaan erityisesti pk-yritysten rahoittamisessa.

Suomalaisten yrittäjien ikääntyminen on lisännyt tarvetta edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia ja muita omistajanvaihdoksia. Finnvera kampanjoi eri puolilla maata yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa omistajanvaihdoksiin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi. Finnveran rahoittamia omistajanvaihdoksia tehtiin ennätysmäärä vuonna 2016. Trendi jatkunee myös vuonna 2017.

Eduskunnan päätös korottaa Finnveran valtuuksia vaatii entistä monipuolisempaa rahoitettavien hankkeiden riskienhallintaa. Finnveran tekemissä rahoituspäätöksissä vastuut ulottuvat jopa 20 vuoden päähän, joten luottoja ja takauksia myönnettäessä on analysoitava huolellisesti riskit ja hinnoiteltava ne siten, että yhtiön itsekannattavuus toteutuu myös jatkossa.

Finnvera siirtyi syksyllä säännölliseen ja jatkuvaan asiakaskokemuksen mittaamiseen. Reaaliaikaisemmalla mittaamisella saadaan aiempaa tarkempaa tietoa asiakkaiden palveluodotuksista. Mittaustulosten perusteella liiketoimintayksiköt kehittävät palveluitaan entistä paremmin eri asiakasryhmien odotuksia vastaaviksi. Ensimmäiset, loppuvuonna saadut tulokset, ovat rohkaisevia; esimerkiksi tapaamisten hyödyllisyydestä ja laadusta saadut arvosanat ovat olleet erinomaisia. Palveluiden kehittämistä jatkettiin myös yritysten kansainvälistymistä edistävässä Team Finland -verkostossa, johon Finnvera kuuluu.

Vastuullisuus on erottamaton osa jokapäiväistä työtä

Haluamme varmistaa, että suomalaiset yritykset saavat tarvitsemansa rahoituksen hyviin ja kannattaviin hankkeisiin. Finnveran strategian tavoitteena on suomalaisyritysten kilpailukyvyn kasvattaminen siten, että yritykset pystyvät kilpailemaan myös kansainvälisillä markkinoilla. Aiomme lähivuosinakin keskittyä tiiviisti tähän tehtävään.

Finnveran yritysvastuun peruspilarit muodostuvat taloudellisesta kannattavuudesta, perusteellisesta riskiarvioinnista rahoituspäätöksissä, oman toiminnan vaikutusten minimoinnista sekä avoimesta ja aktiivisesta sidosryhmäyhteistyöstä.

Finnvera on vastuullinen rahoittaja. Noudatamme kansainvälisiä sopimuksia, joissa määritellään vientitakuutoiminnan yhteiset periaatteet. Teemme perusteelliset selvitykset vientihankkeiden ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista ennen päätöksentekoa. Vaadimme myös lahjonnanvastaiset sitoumukset hankkeen eri osapuolilta. Finnveralla on rahoittajan ominaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa projekteihin myös vastuullisuusnäkökulmasta. Seuraamme hankkeiden edistymistä suunnitteluvaiheesta toteutukseen.

Finnveran vientitakuutoiminta on itsekannattavaa. Palveluidemme hinta kattaa luottoriskin ja toimintakulut, emmekä myönnä vastikkeetonta tukea. Toimintamme on kansainvälisesti vertaillen tehokasta, ja toimintamme muuttuessa yhä digitaalisemmaksi tehokkuutemme kasvaa entisestään.

Finnveran toimintaympäristön muutokset vaikuttavat tapaan, jolla tarkastelemme toimintaamme yritysvastuun näkökulmasta. Megatrendeistä erityisesti ilmastonmuutos heijastuu Finnveran asiakaskuntaan. Yhä useampi suomalaisyritys tekee liiketoimintaa, joka perustuu fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen, uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen ja energiansäästöön. Rahoittamalla näitä hankkeita voimme osaltamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastumiseen.

Suurimmat vaikutuksemme ympäristöön ja yhteiskuntaan syntyvät välillisesti, asiakasyritystemme toiminnan kautta. Yksi esimerkki tästä on laivanrakennus. Risteilylaivoissa käytetään yhä enemmän energiaratkaisuja ja materiaaleja, joiden ympäristövaikutukset on pyritty minimoimaan.

Meidän on varmistettava, että kaikkien hankkeiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset analysoidaan ennen päätöksentekoa; rahoittamamme hankkeet eivät saa vahingoittaa ympäristöä tai aiheuttaa haittoja paikalliselle väestölle. Rahoittamiemme hankkeiden on oltava kaiken kaikkiaan kansainvälisten vaatimusten mukaisia.

Toki myös omalla toiminnallamme on vaikutuksia, esimerkiksi energiankulutukseen. Muutaman viime vuoden aikana olemme tehostaneet tilankäyttöämme. Toimipisteemme eri puolilla Suomea ovat muuttaneet pienempiin tiloihin. Neliömäärät ovat kutistuneet kolmannekseen, mikä näkyy muun muassa kahden miljoonan euron vuosisäästöinä tilavuokrissa. Helsingin pääkonttorin kuluttamasta energiasta osa saadaan talon katolla olevasta aurinkovoimalasta. Mobiileihin työympäristöihin siirtyminen puolestaan vähentää paperinkulutusta ja etätyöpolitiikan muutos vähentää työmatkaliikennettä, kun työntekijät tekevät entistä useammin töitä kotoa käsin.

Hyvä hallinto ja läpinäkyvyys ovat Finnveran toiminnan lähtökohtia. Kuluneena vuonna yhtiön kaikki eettiset ohjeet ja linjaukset koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi (Code of Conduct). Lisäksi laajensimme asiakkaan tuntemiseen liittyviä käytäntöjä.

Yritysvastuun kehittämisessä pidämme tärkeänä yhteistyötä muiden vientitakuulaitosten kanssa. Paras tulos saadaan, kun vastuullisuusasioita viedään eteenpäin alan kansainvälisissä verkostoissa ja organisaatioissa.

Muutoksesta on tullut pysyvää

Tulevia vuosia leimaavat mitä todennäköisimmin toimintaympäristön jatkuvat muutokset, joita on yhä haastavampi ennakoida. Muutoksia aiheuttavat muun muassa poliittiset päätökset ja erilaiset kriisit. Finnveran on varmistettava, että yhtiö pystyy tarvittaessa muuttumaan nopeasti ympäristön mukana. Uskon, että jatkuvan strategiatyön avulla tässä onnistutaan myös tulevaisuudessa.

Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, kumppaneitamme ja kaikkia sidosryhmiä sekä omistajaamme hyvästä yhteistyöstä ja Finnveran saamasta luottamuksesta. Kiitän myös finnveralaisia työtovereita erinomaisesta työstä asiakkaidemme hyväksi.

Vuonna 2017 Suomi täyttää sata vuotta. Jatketaan edelleen yhdessä työtä sen eteen, että suomalaiset yritykset menestyvät kilpaillessaan kasvusta, viennistä ja kansainvälistymisestä. 

"Finnveraa tarvitaan entistä useammin suomalaisyritysten vientitoimitusten hoitamiseksi."

Pauli Heikkilä
toimitusjohtaja

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri