Visio, arvot ja strategia lyhyesti

Tehtävä Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää rahoituksen keinoin pk-yritysten toimintaa, yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteutumista.
Visio

Finnvera on kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja.

Asiakaslupaus

Osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.

Arvot

Luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus

Tavoitetila 2020

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja, joka osaamisella, palvelulla ja joukkuepelillä tuottaa asiakkaille viiteryhmän parhaan asiakaskokemuksen.


Lue lisää strategiastamme. 

Strategia ja tavoitteet

Finnveran strategia tähtää kohti parempaa asiakaskokemusta, vaikuttavuutta ja joukkuepeliä. Strategia ulottuu vuoteen 2020. 

Näin toteutimme strategiaa vuonna 2016

Kohti parempaa asiakaskokemusta

Finnvera haluaa, että asiakkaat kokevat asiontinsa sujuvaksi. Haluamme löytää asiakkaan tilanteeseen parhaan ratkaisun. Finnvera pyrkii myös toimimaan ja kommunikoimaan aktiivisesti asiakkaan suuntaan.

Jotta pystymme varmistamaan, että kehitämme toimintaamme oikeaan suuntaan, aloitimme lokakuussa 2016 asiakaskokemuksen jatkuvan mittaamisen. Verkossa toteutettava kysely tehdään kaikille asiakkaille rahoituspäätöksen tai ensitapaamisen jälkeen. Palautteen avulla pääsemme kehittämään palvelujamme ja toimintatapojamme.

Finnvera on osa Team Finland -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten kansainvälistymistä. Verkosto jatkoi kuluneena vuonna palveluiden kehittämistä. Konkreettisin yhteistyömuoto oli kotimaan palvelumallin käyttöönotto. Palvelumallissa eri Team Finland -toimijat huolehtivat siitä, että asiakas saa kaikki tarvittavat palvelut, joita verkostolla on tarjolla. Vuonna 2016 käynnistettiin myös hanke yhteisen asiakastietojen hallintajärjestelmän luomiseksi. Se otetaan käyttöön vuonna 2017.

Vuonna 2016 tehtiin Team Finland -palvelumallin puitteissa 373 palveluehdotusta potentiaalisille kasvuyrityksille.

Case: Team Finland

Kohti parempaa vaikuttavuutta    

Vuonna 2016 Finnvera rahoitti suomalaisia pk- ja midcap-yrityksiä 1,0 miljardilla eurolla. Viennin rahoitusta tehtiin 4,2 miljardin euron edestä. Rahoituksellaan Finnvera oli mukana myötävaikuttamassa arviolta yli 8 700 työpaikan syntymiseen.

Finnveran vienninrahoituspalveluiden kysyntä on kasvanut jyrkästi viime vuosina, ja ennusteiden mukaan kysyntä kasvaa myös lähitulevaisuudessa. Näistä syistä eduskunta päättikin korottaa Finnveran valtuuksien enimmäismääriä; ensin huhtikuussa 17 miljardista eurosta 19 miljardiin ja joulukuussa edelleen 27 miljardiin.

Suomi tarvitsee menestyäkseen enemmän vientiä ja kasvua. Valtuuksien korotuksilla pystytään edistämään isompien vientikauppojen onnistumista. Tarvitaan kuitenkin myös yhä enemmän pk-yritysten harjoittamaa vientiä. Finnvera toikin vuonna 2016 markkinoille uudistettuja ja kokonaan uusia tuotteita pienempien vientikauppojen edistämiseksi. Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus koko pk-rahoitusmassasta kasvoi 38 prosenttiin vuoden takaisesta 34 prosentista. Kasvu edellisvuodesta oli 4 %-yksikköä eli 22 miljoonaa euroa.

Suomalaisen yrityskentän elinvoimaisuuden varmistamiseksi on tärkeää edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia ja muita omistajanvaihdoksia. Omistajanvaihdos on yritykselle usein ponnahduslauta kasvuun. Vuonna 2016 Finnvera aloitti yhteistyön yrittäjäjärjestöjen kanssa omistajanvaihdoksiin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi. Omistajanvaihdoksia toteutuikin ennätysmäärä. Kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan myönteisenä vielä useita vuosia.

Kohti parempaa joukkuepeliä

Finnvera, Finpro ja Tekes muuttivat elokuussa 2016 samaan toimitaloon Helsingin Ruoholahteen. Työskentely samassa talossa ja samoissa työtiloissa on helpottanut synergioiden löytämistä. Entistä tiiviimmällä yhteistyöllä haetaan muun muassa lisää tehokkuutta, parempaa asiakaspalvelua ja parempia työympäristöjä. Yhteisen Team Finland -palvelumallin avulla sadat suomalaisyritykset saivat vuonna 2016 konkreettisen palveluehdotuksen kansainvälistymisponnisteluidensa tueksi. Team Finland -yhteistyön laatua mittaavilla sisäisillä kyselyillä ohjataan toiminnan kehittämistä entistä parempaan suuntaan.

Katse vuoteen 2017

Suomi tarvitsee lisää yritystoimintaa, kasvua ja työpaikkoja, ja Finnveralla on mahdollisuus toiminnallaan edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Finnvera haluaakin kasvattaa sekä kasvavien että aloittavien yritysten osuutta koko pk-rahoituksesta. Lisäksi aiomme olla mukana entistä aktiivisemmin yritysten omistajanvaihdosten rahoittamisessa.

Aktiivisuutemme yritysten suuntaan näkyy. Tapaamme tuhansia suomalaisyrityksiä, jotta kaikki kannattavat hankkeet saisivat tarvitsemansa rahoituksen.

Haluamme varmistaa, että asiakkaat saisivat parasta mahdollista palvelua verkossa. Finnveran palveluiden digitalisointi jatkuu aktiivisena myös vuonna 2017.

Toimimme aktiivisesti myös Team Finland -yhteistyössä, jotta rahoitus ei muodostuisi esteeksi suomalaisten yritysten kansainvälistymisponnisteluissa. Lisäksi haemme tehokkuutta toimimalla tiiviisti Team Finland -synergiahankkeiden toteuttamisessa.

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri