Liiketoiminta

Finnvera haluaa rahoitustoiminnallaan vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn - niiden mahdollisuuksiin toimia ja kasvaa Suomessa sekä kansainvälistyä. Valtio osallistuu Finnveran luotto- ja takaustappioiden kattamiseen, minkä vuoksi voimme rahoituksessamme ottaa suurempia riskejä kuin pankit tavallisesti.

Pk- ja midcap-rahoitus

Pk- ja midcap-yritysten rahoitustarpeisiin vaikuttavat yrityksen ja hankkeen koko sekä yrityksen elinkaaren vaihe. Finnvera rahoittaa yrityksiä niiden alku-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa.

Vuonna 2016 suurin ponnistus pk-yritysrahoituksessa oli omistajanvaihdosohjelman toteutus. Huhtikuussa Finnvera käynnisti yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa kampanjan pk- ja midcap-yritysten omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi. Kampanjalla lisättiin yritysten tietoisuutta muun muassa arvonmääritykseen ja verotukseen liittyvistä asioista. Finnvera rahoittikin omistajanvaihdoksia ennätysmäisen määrän, yhteensä 141 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 21 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Noin tuhat yritystä sai Finnveran rahoitusta omistustajanvaihdokseen vuonna 2016. Tämä tarkoittaa, että Finnvera oli mukana rahoittamassa arviolta noin joka kolmatta yrityskauppaa. Kampanja jatkuu myös vuonna 2017, ja on odotettavissa, että omistajanvaihdoksiin myönnetty rahoitus jatkaa samalla, vuoden 2016 vahvalla tasolla.

Kaiken kaikkiaan Finnvera rahoitti kuluneena vuonna pk- ja midcap-yrityksiä yhteensä 1 040 miljoonalla eurolla. Lainojen ja takausten osuus rahoituksesta oli 963 miljoonaa euroa. Muutos oli -6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Finnvera sai vuonna 2016 pk- ja midcap-yrityksiltä yli 12 500 rahoitushakemusta, joista noin 80 prosenttia eli lähes 10 300 kappaletta sai myönteisen päätöksen. Vientiin liittyviä takuita myönnettiin pk- ja midcap-yrityksille 77 miljoonaa euroa, joka oli 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän. 

Pk- ja midcap-rahoituksen vastuukanta vuoden 2016 lopussa oli yhteensä 2,6 miljardia euroa. Vastuukanta pieneni edellisvuodesta 4 prosenttia. Konkurssiin ajautuneita tai toimintansa lopettaneita asiakasyrityksiä oli yhteensä 872, noin 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Painopiste kasvun ja kansainvälistymisen rahoittamiseen

Finnveran tavoitteena on ollut siirtää pk- ja midcap-rahoitustoiminnan painopistettä yhä enemmän kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Tässä onkin onnistuttu. Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus koko pk-rahoitusmassasta kasvoi edellisvuoden 34 prosentista 38 prosenttiin. Absoluuttista kasvua oli 22 miljoonaa euroa.

Kasvuyrityksille lanseerattiin keväällä uusi tuote, kasvulaina, joka on tarkoitettu pk- ja midcap-yritysten kannalta merkittävien kasvu- ja kansainvälistymishankkeiden tai yritysjärjestelyjen rahoitukseen. Ajatuksena on, että lainan avulla saataisiin markkinaehtoisia rahoittajia mukaan sellaisiin hankkeisiin, joissa riskit ovat korkeat, mutta joiden kannattavuus ja vaikuttavuus arvioidaan hyväksi. Kasvulainan kysyntä liikkui vuonna 2016 muutamissa kymmenissä hankkeissa.

Kansainvälisiltä markkinoilta kasvua hakevien yritysten investoinnit kääntyivät viiden negatiivisen vuoden jälkeen kasvuun, mitä voi pitää signaalina yritysten investointiluottamuksen parantumisesta. Tämä on myönteinen havainto, sillä Suomen kansantalouden ja viennin kehitys on toistaiseksi pysynyt hyvin vaatimattomalla tasolla. Vaikka investointeihin haetun rahoituksen määrä kasvoikin 5,8 %-yksikköä edellisvuoteen verrattuna, suurin tarve kohdistui edelleen käyttöpääomaan.

On odotettavissa, että pk- ja midcap-yritysten parantuneet suhdanneodotukset näkyvät Finnveran myöntämässä rahoituksessa ensi vuonna niin kasvuyrityksissä kuin kansainvälistyvissä yrityksissäkin. Pk- ja midcap-yritysten joukkovelkakirja-aktiviteetin uskotaan yleisesti hieman vilkastuvan ja uskomme tämän näkyvän myös Finnveran rahoituksessa.

Entistä aktiivisempaa asiakastyötä

Finnvera aktivoitui vuoden 2016 aikana merkittävästi asiakas- ja sidosryhmätyössä. Vuoden aikana tapaamisia oli yli neljä tuhatta. Oma aktiivisuutemme on nähdäksemme osaltaan vaikuttanut rahoitushankkeiden määrän kasvuun erityisesti omistajanvaihdosten kohdalla. Meille on tärkeää tehdä tiivistä asiakastyötä rahoitustarpeiden löytämiseksi. Suomeen saadaan kaivattua kasvua ja vientiä vain elinvoimaisella yritystoiminnalla, joten koko kansantalouden kannalta on järkevää, ettei yksikään kannattava hanke jäisi rahoittamatta.

Lokakuussa Finnvera siirtyi säännölliseen ja jatkuvan asiakaskokemuksen mittaamiseen. Reaaliaikaisemmalla mittaamisella saadaan aiempaa tarkempaa tietoa asiakkaiden palveluodotuksista. Tulosten perusteella pystymme kehittämään palveluitamme entistä paremmin eri asiakasryhmien odotuksia vastaaviksi. Ensimmäiset, loppuvuonna saadut tulokset, ovat rohkaisevia. Uskomme, että panostuksemme digitaalisiin palveluihin tekee asiakkaiden palvelusta entistä sujuvampaa. Digitaalisuudella edistämme myös päätösten tasalaatuisuutta ja toiminnan tehokkuutta.

Finnvera kuuluu Team Finland -verkostoon, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten kansainvälistymistä. Verkosto jatkoi kuluneena vuonna palveluiden kehittämistä. Konkreettisin yhteistyömuoto oli kotimaan palvelumallin käyttöönotto, jonka puitteissa tehtiin vuonna 2016 373 palveluehdotusta potentiaalisille kasvuyrityksille. Palvelumallissa eri Team Finland -toimijat huolehtivat siitä, että asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut, joita verkostolla on tarjota. Asiakkailta on saatu myönteistä palautetta, ja mallin kehittäminen jatkuu myös vuonna 2017. Kuluneena vuonna käynnistettiin myös hanke yhteisen asiakastietojen hallintajärjestelmän luomiseksi. Se otetaan käyttöön vuonna 2017. Team Finland -yhteistyötä vauhdittaa osaltaan myös Finnveran, Finpron ja Tekesin muutto elokuussa 2016 yhteisiin toimitiloihin Team Finland -taloon Helsingin Ruoholahteen.

Myönnetty rahoitus toimialoittain 2016

Myönnetty rahoitus toimialoittain
Maaseutuelinkeinot Teollisuus Matkailu Liike-elämän palvelut Kauppa ja kuluttajapalvelut
16,7 534,1 68,4 189,9 154,1

 

Tarjotusta rahoituksesta yli 70 % suuntautui kasvuyrityksille, aloittaville yrityksille ja omistajanvaihdoksiin.

Omistajanvaihdosten rahoitus

Omistajanvaihdosten rahoitus
  2012 2013 2014 2015 2016
Omistajanvaihdosten rahoitus 117,9 107,9 87,6 116,5 140,9

 

Yhteenveto liiketoiminta-alueittain

  Tarjotut lainat, takaukset ja vientitakaukset Tarjotut vientitakuut Tarjottu rahoitus yhteensä 1.1.–31.12.2016 Vastuukanta 31.12.2016 Asiakasmäärä 31.12.2016
  Me Me Me Me Me
Paikalliset pienyritykset 140 0 140 360 17 446
Kotimarkkinayritykset 493 11 504 1 393 9 170
Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset 330 66 397 814 1 005
Suuryritykset 0 4 242 4 242 18 120 91
Yhteensä 963 4 319 5 283 20 687 27 712

 

Suuryritykset

Finnvera edistää Suomen vientiä tarjoamalla yrityksille ja vientiä rahoittaville pankeille vientitakuu- ja vienninrahoitusratkaisuja. Finnveran ratkaisu voi olla vientitakuu pankille vienti- ja projektiriskien kattamiseen, luottovakuutus viejälle lyhyen maksuajan vientiin tai valmistusaikaisten riskien varalta, tai vientiluottojen rahoitus ja korontasaus.

Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto voi tarjota Finnveran rahoitukseen perustuvaa kiinteä- tai vaihtuvakorkoista vienti- ja alusluottojen rahoitusta. Suomen Vientiluotto hallinnoi lisäksi julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausjärjestelmää, jonka avulla vahvistetaan rahoituslaitosten mahdollisuuksia järjestää viennille pitkäaikainen, kiinteäkorkoinen rahoitus. Korontasauksessa vientiluoton järjestäjänä toimiva pankki rahoittaa luoton ja tekee Suomen Vientiluoton kanssa korontasaussopimuksen.

Vuoden 2016 lopussa Finnveran vientitakuuvastuukanta oli 18,3 miljardia euroa, mikä on 6 prosenttia enemmän verrattuna vuoden takaiseen.

Vuonna 2016 saatujen uusien vientitakuuhakemusten euromäärä oli ennätystasolla, 14,6 miljardia (9,7 mrd). Vahva kysyntä johtuu erityisesti suomalaisen telakkateollisuuden tilauskannan voimakkaasta kasvusta. Muiden toimialojen osalta viennin rahoituksen kysyntä on säilynyt vakaana. Erityisesti tele- ja metsäsektoreilla on vireillä paljon hankkeita. Vuonna 2016 takuita myönnettiin 4,3 miljardin euron arvosta (6,6 mrd), ja voimaan tulleita takuita oli 1,5 miljardin euron arvosta (5,6 mrd). Länsimaiset pankit harkitsevat tarkkaan luottojen myöntämistä pitkillä takaisinmaksuajoilla, mikä korostaa erityisesti Suomen Vientiluoton rahoituksen merkitystä. Uusia Suomen Vientiluoton rahoittamia luottosopimuksia allekirjoitettiin 231 miljoonaa euroa.

Vuosi 2016 toi uusia kysyntämaita Finnveran kartalle, kun riskinotto Argentiinasta ja Iranista on jälleen tullut mahdolliseksi. Argentiinalla on pitkän eristäytymisen vuoksi paljon uudistustarpeita. Suomalaisille yrityksille on avautunut liiketoimintamahdollisuuksia mm. infrastruktuurin kehittämisessä. Venäjän kysyntä taas on laskenut maan heikon taloustilanteen ja sanktioiden vuoksi.

Vuonna 2016 Finnvera panosti pienten vientikauppojen edistämiseen kehittämällä tuotteitaan. Uudistettu vekselitakuu otettiin käyttöön keväällä. Pienten vientikauppojen vauhdittamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan vuonna 2017.

Valtuuksia korotettiin merkittävästi

Viennin rahoituksen kysyntää on lisännyt telakkateollisuuden tilausmäärän voimakas kasvu, pankkiregulaation tiukentuminen ja koveneva kilpailutilanne. Yhä useammat ostajat edellyttävät vientitakuu- ja vienninrahoitusratkaisua viejän tarjouksen tueksi. Voimakkaan kysynnän kasvun seurauksena Suomen hallitus päätti esittää Finnveran vientitakuuvaltuuksien enimmäismäärän merkittävää korottamista; ensin keväällä 17 miljardista 19 miljardiin euroon, ja syksyllä edelleen 27 miljardiin euroon. Eduskunta hyväksyi vuodenvaihteessa viimeisen korotuksen. Myös rahoitus- ja korontasausvaltuuksia korotettiin vuoden vaihteessa 22 miljardiin euroon. Valtuuksien korotusten myötä Finnveralla on mahdollisuus jatkossakin tarjota suomalaisille vientiyrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä vientikauppoja edistäviä rahoitusjärjestelyjä.

Vastuukannan kasvu merkitsee, että Finnveran on hallittava riskejä entistäkin aktiivisemmin. Jälleenvakuutus joko kollegatakuulaitosten tai yksityisten jälleenvakuuttajien kanssa on keskeinen riskienhallintakeino. Finnveralla on käytössä myös useampia riskinkohteita kattava portfoliojälleenvakuutus.

Asiakkaan kumppanina

Rahoituksen järjestyminen on keskeinen tekijä monien suomalaisten suuryritysten kauppaneuvotteluissa. Finnvera on vuonna 2016 osallistunut aktiivisesti ulkomaisiin asiakastapaamisiin ja vienninedistämismatkoihin suomalaisyritysten rinnalla.

Syksyllä 2016 aloitimme entistä aktiivisemman ja reaaliaikaisemman asiakaskokemuksen mittaamisen. Suuryritysten osalta ensimmäisiä mittaustuloksia saadaan keväällä 2017.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus

Kasvaneen vastuukannan ja valtuuksien myötä Finnveran vaikuttavuus ja sen arvioiminen nousevat entistäkin tärkeämmiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti syksyllä 2016 laajan arvioinnin Finnveran toiminnasta. Raportti valmistuu vuoden 2017 alkupuolella.

Finnvera kehittää parhaillaan myös omaa toimintamallia vaikuttavuuden tutkimiseksi.  

Finnveran toiminnassa korostuu vastuullisuus. Noudatamme kansainvälisiä sopimuksia, joissa määritellään vientitakuutoiminnan yhteiset periaatteet. Näin pyritään varmistamaan eri maiden viejien tasapuolinen kohtelu. Teemme perusteelliset selvitykset vientihankkeiden ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista ennen päätöksentekoa. Vaadimme myös lahjonnanvastaiset sitoumukset hankkeen osapuolilta. Lue lisää vastuullisuusraportista.

Kansainvälistä yhteistyötä

Vientitakuutoimintaa sääntelee joukko kansainvälisiä säädöksiä ja sopimuksia, joiden avulla pyritään hillitsemään vientiluottoehdoilla käytävää kilpailua. Näiden pelisääntöjen noudattaminen ja kehittäminen edellyttävät Finnveralta tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Vuonna 2016 vientitakuulaitosten yhteistyöelimet Bernin Unioni ja Prahan Klubi päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Uudessa Bernin Unionissa on 81 jäsentä 73 maasta. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden laajaan tietojenvaihtoon ja edistää vienti- ja investointitakuutoiminnan terveitä periaatteita. Bernin Unionin puheenjohtajana toimii Finnveran varatoimitusjohtaja Topi Vesteri.

Pekka Karkovirta jatkaa OECD:n vientiluottosopimusta koskevien neuvottelujen puheenjohtajana vuonna 2017.

Vientiluottojen rahoitusta yhteistyössä pankkien kanssa

Vientiluottojen rahoitus helpottaa suomalaisia pääomatavaroita ostavien ulkomaisten asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä. Pankeilla on vientikauppojen rahoituksen järjestämisessä keskeinen tehtävä: ostajan valitsema pankki järjestää asiakkaalle pitkäaikaisen OECD-ehtoisen vientiluoton. Pankki neuvottelee Finnveran ja Suomen Vientiluoton ehdot täyttävän luottosopimuksen ja hallinnoi luottoa. Järjestelyssä pankki siirtää vientiluoton Suomen Vientiluoton rahoitettavaksi. Rahoituksen edellytyksenä on aina Finnveran ostajaluottotakuu.

  • Finnvera voi myöntää vientiluotolle takuun, ja Suomen Vientiluotto voi rahoittaa luoton.
  • Pankki järjestää vientiluoton, siirtää sen Vientiluotolle ja hallinnoi luottoa.
  • Vientiluoton tulee olla OECD-ehtoinen, laina-ajan vähintään 2 vuotta, käteisosuuden vähintään 15 prosenttia ja lyhennysten pääsääntöisesti puolivuosittain. Vientiluoton rahoitusta tulee hakea aina ennen toimitussopimuksen allekirjoittamista.

Voimaantulleet vientitakuut alueittain 2016

Voimaantulleet vientitakuut alueittain 2016
EU-maat Muu Eurooppa Etelä- ja Keski-Amerikka Pohjois-Amerikka Aasia Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Saharan eteläpuolinen Afrikka
347,5 332,5 454,9 7,1 298,4 24,7 8,8

 

Voimaantulleet vientitakuut toimialoittain 2016

Voimaantulleet vientitakuut toimialoittain
Tietoliikenne Metsäteollisuus Voimatuotanto Varustamot Kaivos ja metalli Muut
428,1 484,6 290,4 54,4 28,7 187,8

Suurimmat vastuumaat 31.12.2016

Suurimmat vastuumaat
  Yhdysvallat Saksa Brasilia Venäjä Espanja Uruguay Saudi-Arabia Intia Turkki Kuwait Italia Indonesia Chile Viro
Voimassa

3312.3

2287.1

1538.4

1246.7

1231.6

647.4

550.6

469.7

415.7

196.6

358.5

265.8

235.0

219.3

Tarjous

2280.0

16.6

1.3

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

180.2

0.8

0.0

0.0

0.8

 

Finnvera Oyj luopuu pääomasijoitustoiminnasta

Työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen syksyllä 2012 tekemän linjauksen mukaisesti Finnvera luopui tilikauden aikana pääosasta pääomasijoitustoimintaansa. Tämän Finnvera toteutti myymällä 80 prosenttia omistuksestaan Aloitusrahasto Vera Oy:ssä suomalaiselle Innovestor Kasvurahasto I Ky:lle jääden rahaston omistajaksi noin 20 prosentin osuudella. Ennen kauppaa rahastosta eriytettiin EAKR-varoilla tehdyt sijoitukset omaksi EAKR-Aloitusrahasto Oy:ksi. Finnvera jatkaa toistaiseksi EAKR-Aloitusrahaston hallinnointia tytäryhtiönsä Veraventure Oy:n kautta.

Finnvera on toteuttanut ministeriön linjausta myymällä viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä 17 rahasto-omistustaan aikaisen vaiheen rahastoista ja alueellisista rahastoista. Finnveralla on edelleen vähemmistöomistuksia yhteensä kolmessa rahastossa. Rahasto-omistukset on myyty yksityisille sijoittajille ja Tekes Pääomasijoitus Oy:lle.

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri