Hallinto

Finnvera noudattaa hyvää hallinnointitapaa ja yhtiön tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys kaikilla organisaatiotasoilla.

Finnveran toimintaa ohjaavat hallituksen vahvistamat Code of Conduct-liiketoimintaperiaatteet. Code of Conduct kokoaa yhteen juridiset säännöt ja eettiset periaatteet, joihin olemme sitoutuneet ja joita noudatamme kaikessa toiminnassamme. 

Code of Conductia täsmentävät Finnveran eettiset ohjeet. Ne koostuvat hyvän toiminnan periaatteista, toimintaohjeesta puolueettomuuden varmistamiseksi päätöksenteossa ja valmistelussa, salassapito- ja tiedonvaihto-ohjeistuksesta sekä sisäpiiriohjeistuksesta. Code of Conduct ja eettiset ohjeet koskevat sekä Finnveran toimihenkilöitä että sen hallintoelinten jäseniä. 

Code of Conduct ja eettiset ohjeet

Finnvera-konserni

Finnvera-konserni

Tavoitteena toiminnan läpinäkyvyys

Suomen valtio omistaa Finnveran koko osakekannan. Yhtiön omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto.

Finnveran hyvän hallinnoinnin tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys koko organisaatiossa.

Finnveran hallitus hyväksyy yhtiön operatiivista toimintaa ohjaavat keskeiset politiikat, linjaukset, periaatteet ja ohjeistukset.

Finnveran toimintaa ohjaa hallituksen vahvistama Code of Conduct -liiketoimintaperiaatteet. Code of Conduct kokoaa yhteen sekä eettiset periaatteet että juridiset säännöt, joita toiminnassamme noudatamme ja joihin olemme sitoutuneet

Code of Conductia täsmentää Finnveran eettiset ohjeet, jotka koostuvat hyvän toiminnan periaatteista, toimintaohjeesta puolueettomuuden varmistamiseksi päätöksenteossa ja valmistelussa sekä sisäpiiriohjeistuksesta. Code of Conduct ja eettiset ohjeet koskevat sekä Finnveran toimihenkilöitä että sen hallintoelinten jäseniä.

Finnvera-konserni

Finnveran hallinnosta ja sen toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous voi päättää laeissa ja yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määritellyistä tehtävistä. Se valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä molempien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Hallintoneuvosto valvoo yhtiön hallintoa. Se antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä ohjeistaa hallitusta asioissa, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista, laajentamista tai organisaation olennaista muuttamista. Hallintoneuvosto antaa lisäksi ohjeita hallitukselle laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhtiön strategian ja vuosisuunnitelmat, puolivuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus edistää yhtiön kehitystä ja varmistaa, että toiminta on lainmukaista ja täyttää omistajan sille asettamat tavoitteet. Myös yksittäiset, merkittävät rahoitusratkaisut kuuluvat hallituksen toimivaltaan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, jotka avustavat hallitusta sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustavat osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoidossa johtoryhmä ja johtajisto.

Lue lisää Finnveran hallinnosta ja organisaatiosta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Finnveran liiketoimintaperiaatteet, Code of Conduct

Hyvän toiminnan periaatteet

Toimintaohje puolueettomuuden varmistamiseksi päätöksenteossa ja valmistelussa

Sisäpiiriohjeistus

Toimintaperiaatteet

Finnverassa noudatettavat politiikat

Finnveran toiminnassa noudatettavia keskeisiä ohjeita, periaatteita ja linjauksia ovat muun muassa:

 • Omistajapolitiikka
 • Maa- ja takuupolitiikka
 • Luottopolitiikka
 • Vientitakuutoiminnan ympäristö- ja julkaisupolitiikka
 • Finnveran liiketoimintaperiaatteet, Code of Conduct
 • Riskienhallinnan periaatteet
 • Henkilöstölinjaukset
 • IT-linjaukset
 • Viestinnän linjaukset
 • Yhteistyösopimusperiaatteet
 • Hankinnan ohjeet ja menettelyt.

Finnveralle asetetut tavoitteet vuonna 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo Finnveran toimintaa ja asettaa yhtiölle neljän vuoden jaksolle elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet, joita ministeriö tarvittaessa tarkistaa vuosittain. Tavoitteita määritettäessä on otettu huomioon Suomen valtion hallitusohjelma, ministeriön konsernistrategia ja hallinnonalan tavoitelinjaukset sekä EU-ohjelmien tavoitteet.

Asetettujen tavoitteiden perusteella arvioidaan Finnveran onnistumista muun muassa yritystoiminnan, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä viennin edistäjänä.

Vuonna 2016 saavutimme TEM:n meille asettamista kymmenestä tavoitteesta seitsemän.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan merkitys ja vastuualueet

Riskienhallinnalla on keskeinen merkitys yhtiön riskinottokyvyn säilyttämisessä, pääomien hallinnassa sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa pitkällä aikavälillä. Riskienhallinnan tavoitteena on omalta osaltaan turvata strategian toteuttamisen edellytykset.

Yhtiön hallitus ja ylin johto vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä organisoinnista.

Ensisijainen vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on liiketoimintayksiköillä ja konserniyhtiöillä, jotka vastaavat liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta ja riskienhallintatoimenpiteistä. Nämä toimenpiteet on sisällytetty toimintajärjestelmän prosesseihin ja niitä toteuttaa koko organisaatio.

Yhtiön liiketoiminnoista riippumattomat riskienvalvonta-, compliance- ja muut tukitoiminnot tukevat liiketoimintayksiköitä riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa. Riskienvalvontatoiminnon vastuulla ovat riskienhallinnan menetelmien kehittäminen, toiminnan ohjeistus, konsernin riskiaseman seuranta sekä raportointi hallitukselle ja yhtiön toimivalle johdolle.

Riskienhallinnan menettelyt

Finnveran hallitus vahvistaa konsernin riskinottohalukkuuden, riskienhallinnan periaatteet, noudatettavat politiikat ja päätösvaltuudet.

Finnveran riskit voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • Luotto-, takaus- ja takuuriskit
 • Operatiiviset riskit
 • Likviditeetti- ja markkinariskit
 • Muut riskit

Riskinottohalukkuus riskityypeittäin on määritelty siten, että käytössä olevat pääomat ja muut riskipuskurit ovat riittävällä tasolla suunnitellun toiminnan riskitasoon nähden. Luottoriskin osalta riskinottohalukkuuteen vaikuttaa muun muassa valtion luottotappiokorvauksen yritystyypeittäin porrastettu määrä. Pääomien riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti sisäisellä prosessilla.

Taloudelliseen raportointiin liittyviä operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan osana operatiivisten riskien hallintaa.

Riskienhallinnan sisäinen raportointi toimii konsernin kaikilla tasoilla. Emoyhtiö hallitsee tytäryhtiöissä syntyviä riskejä omistajaohjauksella ja pitämällä kaikki tytäryhtiöt konsernissa noudatettavan riskienhallinnan piirissä.

 

Hallintoneuvosto

Finnveran hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään 18 jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston toimikausi on yksi vuosi.

Jäsenten palkkiot noudattavat valtioneuvoston linjauksia valtionyhtiöiden hallintoelinten palkoista. Vuonna 2016 palkkioita maksettiin yhteensä 45 700 euroa.

Hallintoneuvosto 31.12.2016

Puheenjohtaja

Antti Rantakangas, kansanedustaja (kesk.)

Varapuheenjohtaja                                                                   

Krista Kiuru, kansanedustaja (sd.)

Jäsenet

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja (sd.)
Mika Harjunen, tietoturvapäällikkö, Finnvera Oyj
Lasse Hautala, kansanedustaja (kesk.)
Laura Huhtasaari, kansanedustaja (ps.)
Timo Kalli, kansanedustaja (kesk.)
Olli Koski, pääekonomisti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Kari Kulmala, kansanedustaja (ps.)
Leila Kurki, työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Kari Luoto, toimitusjohtaja, Päivittäistavarakauppa ry
Veli-Matti Mattila, pääekonomisti, Finanssialan Keskusliitto ry
Ville Niinistö, kansanedustaja (vihr.)
Carita Orlando, toimitusjohtaja, ACC Orlando Oy
Eero Suutari, kansanedustaja (kok.)
Christel Tjeder, toinen varapuheenjohtaja (Suomen Ekonomit)
Tommi Toivola, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Sofia Vikman, kansanedustaja (kok.)

Hallitus

Finnveran hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien valvontatehtävien hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valittuun tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Kirsi Komi (puheenjohtaja), Marianna Uotinen, Pirkko Rantanen-Kervinen ja Antti Zitting.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta ylimmän johdon nimityksiin, työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden hoidossa. Hallitus valitsee keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valittuun palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Markku Pohjola (puheenjohtaja), Harri Sailas ja Pekka Timonen.

Hallituksen jäsenten palkkiot noudattavat valtioneuvoston linjauksia valtionyhtiöiden hallintoelinten palkoista. Vuonna 2016 palkkiot olivat yhteensä 135 300 euroa.

Pohjola Markku
Markku Pohjola
(1948), puheenjohtaja, ekonomi

Markku Pohjola on ollut Finnveran hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 lähtien. Hän on myös muun muassa Tieto Oyj:n ja Koskitukki Oy:n hallitusten puheenjohtaja ja Onvest Oy:n hallituksen jäsen. Pohjola työskenteli vuosina 1972–2008 Nordean ja sen edeltäjäpankkien johtotehtävissä, viimeksi varakonsernijohtajana ja Nordea Pankki Suomen toimitusjohtajana.

Timonen Pekka
Pekka Timonen
(1960), I varapuheenjohtaja, OTT

Pekka Timonen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on työskennellyt Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä vuosina 1984–2001 ja kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevana virkamiehenä omistajaohjaustehtävissä 2001–2007. Vuosina 2007–2012 hän toimi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston päällikkönä sekä vuoden 2013 alusta työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä ja markkinat -osaston päällikkönä.

Uotinen Marianna
Marianna Uotinen
(1957), II varapuheenjohtaja, varatuomari

Marianna Uotinen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston säädösvalmistelutehtävissä vuodesta 2007 lokakuuhun 2016, jolloin hän siirtyi Euroopan Komission palvelukseen kansalliseksi asiantuntijaksi. Vuosina 1985–2001 hän toimi ensin Nordeassa ja vuosina 2001–2006 Nokia Oyj:ssä muun muassa rahoitus- ja arvopaperimarkkinoihin liittyvissä asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Komi Kirsi
Kirsi Komi
(1963), OTK

Kirsi Komi on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän toimii myös seuraavien yhtiöiden hallituksissa: Metsä Board Oyj, Bittium Oyj, Citycon Oyj, Martela Oyj, Docrates Oy (puheenjohtaja) ja SPR:n Veripalvelu (puheenjohtaja). Vuonna 2016 Komi toimi Veikkaus Oy:n hallituksen puheenjohtajana, ja vuosina 2011–2016 Patria Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Vuosina 1992–2010 Komi toimi Nokia-konsernin palveluksessa ensin lakimiehenä, sittemmin Nokia Networksin lakiasiainjohtajana ja viimeksi Nokia Siemens Networksin lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Rantanen-Kervinen Pirkko
Pirkko Rantanen-Kervinen
(1949), ekonomi

Pirkko Rantanen-Kervinen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Hän on myös LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen sekä LähiTapiola Uusimaan hallituksen puheenjohtaja. Vuosina 1974–2010 Rantanen-Kervinen työskenteli Saga Furs Oyj:n johtotehtävissä, viimeksi toimitusjohtajana.

Sailas Harri
Harri Sailas
(1951), ekonomi

Harri Sailas on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2015. Hän toimi työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtajana vuosina 2007–2015 ja sitä ennen johtotehtävissä Nordeassa ja sen edeltäjäpankeissa, viimeksi pääkaupunkiseudun aluepankin johtajana ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtajana. Sailas on myös Alko Oy:n, Finavia Oyj:n ja Solidium Oy:n hallitusten puheenjohtaja.

Zitting Antti
Antti Zitting
(1956), DI

Antti Zitting on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2015. Vuoteen 2014 asti hän työskenteli yrittäjänä Sacotec Component Oy:ssä ja toimii nyt Sacotec-yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Zitting on myös seuraavien yhtiöiden ja organisaatioiden hallituksissa: Olympiakomitea, Sten&Co Oy Ab, TT-säätiö ja Suomen Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 – Suomi 100 ja Plastep Oy. Lisäksi hän on Teknologiateollisuus ry:n 100-vuotissäätiön hallituksen ja Suomen Koripalloliiton puheenjohtaja.

Johtoryhmä ja johtajisto

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustavat osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoidossa johtoryhmä ja johtajisto.

Johtoryhmä

Johtoryhmässä käsitellään yhtiön strategiaan, liiketoiminnan ja asiakastyön linjauksiin sekä omistajaohjaukseen liittyviä asioita. Johtoryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, pk-yritysten ja suuryritysten rahoituksesta vastaavat liiketoimintajohtajat, talousjohtaja, hallintojohtaja, viestintäjohtaja sekä riskienhallintajohtaja.

Johtajisto

Johtajistossa käsitellään Finnveran henkilöstöön laajasti vaikuttavia asioita. Johtajistoon kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä Savo-Karjalan aluejohtaja. Johtajistossa ovat edustettuina myös henkilöstöyhdistykset. Johtajisto kokoontuu joka toinen kuukausi.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2016

Pauli Heikkilä (1962)
TkT
toimitusjohtaja

Topi Vesteri (1956)
VT
varatoimitusjohtaja, luottopäätösyksikkö

Jussi Haarasilta (1973)
OTK, KTM
liiketoimintajohtaja, suuryritykset

Katja Keitaanniemi (1973)
TkL
liiketoimintajohtaja, pk-yritykset

Ulla Hagman (1969)
KTM
talousjohtaja, talous ja IT

Risto Huopaniemi (1975)
OTK
hallintojohtaja, lakiasiat ja hallinto

Tarja Svartström (1971)
MMM
viestintäjohtaja, viestintä ja HR

Merja Välimäki (1962)
KTM
riskienhallintajohtaja, riskien- ja laadunvalvonta

Johtajiston jäsenet 31.12.2016

Leo Houtsonen (1958)
ekonomi
toimitusjohtaja, EAKR-Aloitusrahasto Oy ja Veraventure Oy

Anita Muona (1957)
OTK, LL.M. (Helsinki)
toimitusjohtaja, Suomen Vientiluotto Oy

Hannu Puhakka (1959)
DI
aluejohtaja, Savo-Karjala

Sirpa Arpiainen (1955)
MHT
asiantuntija, Erityisrahoituksen ammattilaiset ERA Pro ry:n edustaja

Heikki Lähdesmäki (1961)
KTM
rahoituspäällikkö, Finnveran Akavalaiset ry:n edustaja

Päivi Mylläri (1965)
tradenomi
perintäasiantuntija, Finnveran toimihenkilöt ry:n edustaja

Alueorganisaatio

Finnveran alueorganisaatio muodostuu seitsemästä alueesta, joilla toimii yhteensä 15 toimipistettä. Palvelemme asiakkaitamme kattavasti koko Suomessa.
 

Etelä-Suomi
Helsinki
aluejohtaja Markus Laakkonen, OTK

Sisä-Suomi
Jyväskylä, Tampere
aluejohtaja Juha Ketola, DI

Lounais-Suomi
Pori, Turku
aluejohtaja Seija Pelkonen, YTM

Kaakkois-Suomi
Lahti, Lappeenranta, Mikkeli
aluejohtaja Mirjam Sarkki, KTM

Pohjanmaa
Seinäjoki, Vaasa
aluejohtaja Kari Hytönen, MMM

Savo-Karjala
Joensuu, Kuopio
aluejohtaja Hannu Puhakka, DI

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, Rovaniemi
aluejohtaja Juuso Heinilä, DI, KTM

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri