Yritysvastuun raportointi

Tämä raportti sisältää GRI G4 -vastuullisuusraportointiohjeiden perussisältöä. Raportin tiedot kattavat Finnvera Oyj:n oman toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Raportin tiedoissa, laajuudessa tai laskentarajoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna edellisvuosiin. Finnvera raportoi vastuullisuudesta vuosittain, ja edellinen raportti ilmestyi maaliskuussa 2016. Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.

Olennaiset näkökohdat ja niihin liittyvät indikaattorit

Näkökohta G4 indikaattorit
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
Taloudelliset tulokset G4-EC1, EC4
Välilliset taloudelliset tulokset G4-EC8
Vastuullinen rahoittaminen  
Lahjonta ja korruptionvastaisuus G4-SO4
Poliittinen vaikuttaminen G4-SO7
Määräystenmukaisuus G4-SO8
Investoinnit G4-HR1
Tuotesalkku G4-FS6, FS8
Oman toiminnan vaikutukset  
Energia G4-EN3, G4-EN6
Työllistäminen G4-LA1
Koulutus G4-LA9, LA10, LA11
Sidosryhmät  
Tuote- ja palvelutiedot G4-PR5
GRI G4 -sisältöindeksi
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Kommentteja
Yleinen sisältö
  Strategia ja analyysi    
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
Yritysvastuu Finnverassa
Raportoitu osittain.
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Yritysvastuu Finnverassa Raportoitu osittain.
  Organisaation taustakuvaus    
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Finnvera lyhyesti  
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit sekä tuotteet ja palvelut Finnvera lyhyesti
Rahoituspalvelut
 
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Yhteystiedot  
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä Palveluverkko  
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinnointi  
G4-8 Markkina-alueet Asiakkaat  
G4-9 Raportoivan organisaation koko Avainluvut  
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan Henkilöstö ja ympäristö Vakituisia oli 353 henkilöä, 338 kokoaikaista ja 15 osa-aikaista. Lisäksi oli 23 määräaikaista henkilöä.
Vuokratyövoimaa oli 3 henkilöä, 1 mies ja 2 naista.
Itsenäiset yrittäjät tai alihankkijat eivät suorita merkittävää osaa työstä. Henkilöstömäärään ei liity merkittävää kausivaihtelua.
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö GRI Finnveran talokohtaisen TES:n piirissä oli 355 henkilöä.
G4-12 Organisaation toimitusketju Henkilöstö ja ympäristö  
G4-13 Merkittävät muutokset organisaatiossa raportointijaksolla Strategia ja tavoitteet  
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Vastuullinen rahoittaminen  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullinen rahoittaminen  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Aktiivinen sidosryhmädialogi  
  Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat    
G4-17 Konsernin laskentaraja Yritysvastuun raportointi  
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Yritysvastuu Finnverassa
Yritysvastuun raportointi
 
G4-19 Olennaiset näkökohdat Yritysvastuu Finnverassa  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentajarat organisaation sisällä Yritysvastuun raportointi  
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentajarat organisaation ulkopuolella Yritysvastuun raportointi  
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Yritysvastuun raportointi Ei merkittäviä muutoksia.
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Yritysvastuun raportointi Ei merkittäviä muutoksia.
  Sidosryhmävuorovaikutus    
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Aktiivinen sidosryhmädialogi  
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet   Ei raportoitu.
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Aktiivinen sidosryhmädialogi  
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Aktiivinen sidosryhmädialogi
Henkilöstö ja ympäristö
Raportoitu osittain.
  Raportin kuvaus    
G4-28 Raportointijakso Yritysvastuun raportointi  
G4-29 Edellisen raportin päiväys Yritysvastuun raportointi  
G4-30 Raportin julkaisutiheys Yritysvastuun raportointi  
G4-31 Yhteystiedot Yhteystiedot  
G4-32 GRI-sisältövertailu Yritysvastuun raportointi  
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Yritysvastuun raportointi Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen toimijan taholta.
  Hallinto    
  Hallintorakenne ja kokoonpano    
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinnointi  
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallitus Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia.
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus Hallituksen puheenjohtaja on riippumaton toimivasta johdosta.
G4-40 Hallituksen valinta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallinnointi  
  Palkitseminen ja kannusteet    
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
  Liiketoiminnan eettisyys    
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Hyvä hallinnointitapa  
Erityinen perussisältö    
  Johtamistavan kuvaus    
DMA Yleinen johtamistavan kuvaus Vastuullinen rahoittaminen
Aktiivinen sidosryhmädialogi
Hyvä hallinnointitapa
Henkilöstö ja ympäristö
Riskienhallinta
 
  Taloudellinen vastuu    
  Taloudelliset tulokset
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Tilinpäätös  
  Välilliset taloudelliset vaikutukset    
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
Oma indikaattori Luodut työpaikat, kasvu, kansainvälisyys, vienti Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
  Ympäristövastuu    
  Energia    
G4-EN3 Organisaation oma energiankulutus Henkilöstö ja ympäristö Kokonaissähkönkulutus raportoitu.
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Henkilöstö ja ympäristö  
  Päästöt    
  Sosiaalinen vastuu    
  Henkilöstö ja työolosuhteet    
  Työllistäminen    
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja vaihtuvuus Henkilöstö ja ympäristö  
  Koulutus    
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Henkilöstö ja ympäristö Keskimääräiset koulutustunnit olivat 11,6 h, joista naisten osuus 7,3 h ja miesten osuus 4,3 h.
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Henkilöstö ja ympäristö  
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Henkilöstö ja ympäristö Koko henkilöstö on kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä.
  Ihmisoikeudet    
  Investoinnit    
G4-HR1 Lukumäärä ja prosenttiosuus merkittävistä investointisopimuksista, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja tai joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi Vastuullinen rahoittaminen Raportoitu osittain.
  Yhteiskunta    
  Lahjonta ja korruption vastaisuus    
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Vastuullinen rahoittaminen  
  Poliittinen vaikuttaminen    
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisiin ja monopoliasemaan liittyvien oikeustapausten määrä.   Ei oikeustapauksia.
  Määräystenmukaisuus    
G4-SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot   Ei sakkoja tai sanktioita.
  Tuotevastuu    
  Tuote- ja palvelutiedot    
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Aktiivinen sidosryhmädialogi Tutkimus tehdään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2017.
  Tuotesalkku    
G4-FS6 Tuotesalkun jakauma alueen, koon ja toimialan mukaan Vastuullinen rahoittaminen
Asiakkaat
Liiketoiminta
Raportoitu osittain.
G4-FS8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo Vastuullinen rahoittaminen Raportoitu osittain.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri