Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Finnveran yhteiskunnallinen rooli yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Viennin edistäjänä Finnvera haluaa tarjota suomalaisyrityksille samat lähtökohdat kuin kilpailijamaiden vientitakuulaitokset omissa maissaan. 

Keskeisiä vaikuttavuuden mittareita ovat muuan muassa rahoituksen avulla syntyneiden uusien yritysten ja työpaikkojen määrä sekä vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen kokonaisviennistä.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoittelussa keskeistä on kuitenkin vastuullisuus osana jokapäiväistä työtä. Taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan rahoittaminen ja perusteellinen riskiarviointi rahoituspäätöksissä ovat kaiken perustana.

Viennin valtuuksiin merkittävä korotus 2016

Vuonna 2016 eduskunta päätti korottaa viennin valtuuksia ensin huhtikuusssa 17 miljardista 19 miljardiin euroon ja joulukuussa edelleen 27 miljardiin euroon. Korotusten tarkoituksena on edistää suomalaisten, pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten kilpailukykyä ja parantaa vientikauppojen toteutumismahdollisuuksia.

Vuoden toinen hallitusohjelman mukainen kehitystoimenpide oli kasvulainan lanseeraaminen. Lainan avulla voidaan rahoittaa myös pk-yrityksiä suurempien midcap-yritysten merkittäviä kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiä.

Lisäksi EU:n Iranin talouspakotteet purettiin tammikuussa 2016, jonka jälkeen Finnvera muutti maapolitiikkaansa. Tämä mahdollistaa vientitakuiden myöntämisen suomalaisyrityksille Iraniin suuntautuville vientikaupoille.

Finnvera on tuloverovapaa ja emoyhtiöllä ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä. Finnvera ei siis maksa tuloveroja tytäryhtiöiden osalta muualle kuin Suomeen.

Perustana itsekannattavuus ja vakavaraisuus

Suomen valtio osallistuu Finnveran luotto- ja takaustappioiden kattamiseen, minkä vuoksi yhtiö voi antolainaustoiminnassaan ottaa suurempia riskejä kuin pankit tavallisesti.

Toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnastaan saamilla tuotoilla.

Finnveran pk-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 11 vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan joulukuun 2016 loppuun. Viennin rahoitus on vastaavasti ollut itsekannattavaa koko Finnveran 18 toimintavuoden aikana. Mikäli viennin rahoituksen itsekannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän, Valtiontakuukeskuksen, viimeisten toimintavuosien maksuperusteinen tulos, toteutuu itsekannattavuus myös 21 vuoden tarkastelujaksolla.

Finnveran vakavaraisuuden tulee olla riittävä, jotta voidaan varmistaa yhtiön riskinkantokyky ja kohtuulliset rahoituksen hankintakulut. Finnveran vakavaraisuus tulee olla vähintään 12 prosenttia, ja vuoden 2016 loppuun mennessä luku oli 22 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2015 oli 18,1 prosenttia.

Case: Valtion rooli viennin edistämisessä

Taloudellisen vastuun tunnusluvut

Finnvera-konserni, Me 2016 2015 2014
Tuotot      

- korkokate ja palkkiotuotot ja -kulut

194,2 197,3 188,8
Tuet ja tappiokorvaukset      
- asiakkaille ohjattu korkotuki 1,5 3,4 6,4
- luotto- ja takaustappiokorvaukset 28,3 82,6 63,7
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 94,0 97,2 97,5
Hallintokulut      
- henkilöstökulut 29,9 30,4 28,1
- muut hallintokulut 14,1 13,6 12,7
Poistot ja liiketoiminnan muut kulut 6,7 5,7 6,1

 

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri