Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
G Omistukset muissa yrityksissä
                     
G1 Omistukset konserniin kuuluvissa yrityksissä
                     
          Emoyhtiö
          31.12.2016 31.12.2015
Yrityksen nimi ja kotipaikka Toimiala Omistus-osuus kaikista osakkeista ja osuuksista Osuus ääni-vallasta Kirjanpito-arvo
1 000 e
Omistus-osuus kaikista osakkeista ja osuuksista Osuus ääni-vallasta Kirjanpito-arvo
1 000 e
Tytäryritykset (Omistusosuus yli 50 %)                
Aloitusrahasto Vera Oy, Kuopio *) Kehitys- ja sijoitusyhtiö       94,59 % 94,59 % 81 000
EAKR-Aloitusrahasto Oy, Kuopio *) Kehitys- ja sijoitusyhtiö 94,59 % 94,59 % 14 653     14 653
Suomen Vientiluotto Oy, Helsinki   Viennin rahoitus ja korontasaus 100,00 % 100,00 % 20 182 100,00 % 100,00 % 20 182
Veraventure Oy, Kuopio Kehitys- ja sijoitusyhtiö 100,00 % 100,00 % 48 634 100,00 % 100,00 % 48 634
 
*) EAKR-Aloitusrahasto Oy muodostettiin osittaisjakautumisella Aloitusrahasto Vera Oy:stä. Finnveran omistusosuus Aloitusrahasto Vera Oy:sta on laskenut osakemyynin seurauksena 19,99 %:iin, jolloin yhtiö ei kuulu enää konserni konserniyhtiöihin.
                     
                     
G2 Tytäryritysten omistukset (omistusosuus yli 20 %)
                     
          Emoyhtiö
Yrityksen nimi ja kotipaikka   Toimiala       Vuosi Omistus- osuus osakkeista Osuus ääni- vallasta Oma pääoma
1 000 e
Tilikauden tulos
1 000 e
Veraventure Oy            
Saimaa Capital Oy Pääomasijoittaminen 2016
2015
31,60 %
36,63 %
31,60 %
36,63 %
15 315 707
Uudenmaan Pääomarahasto Oy   Pääomasijoittaminen 2016
2015
41,13 %
41,13 %
41,13 %
41,13 %
12 583 27
Wedeco Oy Ab   Pääomasijoittaminen 2016
2015
39,80 %
39,80 %
39,80 %
39,80 %
13 511 300
                     
EAKR-Aloitusrahasto Oy            
Airmodus Oy Helsinki Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2016
20,13 %
20,13 %
   
Aranda Pharma Oy Kuopio Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2016
40,00 %
40,00 %
   
Bone Index Finland Oy Kuopio Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2016
34,91 %
34,91 %
   
GlowWay Oy Ltd Pieksämäki Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus 2016
24,32 %
24,32 %
   
Hapella Oy Kiuruvesi Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa 2016
21,69 %
21,69 %
   
Injeq Oy Tampere Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus 2016
25,23 %
25,23 %
   
Netled Oy Honkajoki Sähkötekninen suunnittelu 2016
23,94 %
23,94 %
   
Norsepower Oy Ltd Rauma Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen 2016
25,17 %
25,17 %
   
Proxion Solutions Oy Varkaus Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 2016
30,89 %
30,89 %
   
Savroc Oy Kuopio Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus 2016
20,02 %
20,02 %
   
Silvergreen Oy Ltd Tampere Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus 2016
26,61 %
26,61 %
   
Traplight Oy Ylöjärvi Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 2016
22,60 %
23,43 %
   
                     
                     
G3 Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä saamiset ja velat
 
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, sen tytär- ja osakkuusyritykset, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä ne Finnvera-konserniin kuulumattomat valtioenemmistöiset yhtiöt, joiden omistajaohjaus on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Lähipiiriin luetaan myös hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja muu konsernin johtoryhmä. Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuudet on esitetty liitetiedossa F3.
                Konserni
(1 000 e)               31.12.2016   31.12.2015
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä saamiset ja velat        
Palvelujen ostot   5 488   5 451
Korkotuet, tappiokorvaukset ja muut erät valtiolta   29 675   84 681
Korkotuotot   21 703   16 332
Korkokulut   59 985   57 297
Pääomalainojen anteeksiannot   23 063   3 050
         
(1 000 e)   31.12.2016   31.12.2015
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä saamiset ja velat        
Luotot   2 500 398   1 641 451
Saamiset   102 767   72 872
Velat, pitkäaikaiset   2 297 067   2 615 590
Velat, lyhytaikaiset   102 767   72 872
Takuut ja takaukset   3 726 849   4 664 348
                     
                     
G4 Valtiontakuurahastolain 4§:n mukaisen toiminnan erillistulos ja sen osuus Finnvera Oyj:n kokonaistuloksesta
                     
      Finnvera Oyj:n tulos Rahastolain toiminnan osuus tuloksesta Finnvera Oyj:n tulos Rahastolain toiminnan osuus tuloksesta
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015
Korkotuotot 55 702   493   56 175   409  
Korkokulut -13 277 42 425 638 1 131 -7 798 48 377 786 1 194
Palkkiotuotot 164 438   120 484   157 107   116 277  
Palkkiokulut -21 737 142 701 -20 989 99 495 -16 502 140 606 -15 411 100 866
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä   1 723   -506   -2 281   393
Sijoitustoiminnan nettotuotot   20   0   24   0
Liiketoiminnan muut tuotot   12 617   291   2 850   286
Hallintokulut                
- Henkilöstökulut -28 853   -7 500   -29 158   -7 194  
- Muut hallintokulut -13 555 -42 408 -4 691 -12 191 -13 025 -42 183 -4 028 -11 222
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä   -2 326   -585   -1 012   -354
Liiketoiminnan muut kulut   -22 356   -977   -13 075   -1 362
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot                
- Luotoista ja takauksista -26 662   0   -85 459   0  
- Luottotappiokorvaus valtiolta 28 272   0   82 566   0  
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta -67 416 -65 805 -67 416 -67 416 -10 398 -13 291 -10 398 -10 398
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot   -1 932   0   -25 000   0
Liikevoitto   64 659   19 241   95 014   79 403
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri