Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
F Henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot
                   
F1 Henkilömäärä
                   
  Konserni Emoyhtiö
(Kpl) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Henkilöstömäärä        
- Vakinainen kokoaikainen 343 358 338 344
- Vakinainen osa-aikainen 15 10 15 10
- Määräaikainen 23 28 23 27
Yhteensä 381 396 376 381
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina 375 378 365 366
                   
                   
F2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt
                   
Konsernissa on määritelty johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi emoyhtiön hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, varatoimitusjohtaja Topi Vesteri sekä johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi Jussi Haarasilta, Ulla Hagman, Risto Huopaniemi, Katja Keitaanniemi, Tarja Svartström ja Merja Välimäki.
Avainhenkilöillä ei ole raportoivia liiketapahtumia konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.
                   
                   
F3 Avainhenkilöiden työsuhde-etuudet
                   
Alla olevassa taulukossa esitetään johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saamat työsuhde-etuudet. Työsuhde-etuuksista esitetyt tiedot ovat suoriteperusteisia. Työsuhde-etuuksiin sisältyy toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille vuodelta 2016 maksettu tulospalkkio. Työsuhteen päättymisen jälkeisinä etuuksina käsitellään vapaaehtoiset eläkejärjestelyt, jotka sisältävät sekä maksu- että etuusperusteisia eläkejärjestelyitä.
                   
              Konserni
(1 000 e)             31.12.2016   31.12.2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet       1 652   1 615
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet       111   149
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot       178   205
Yhteensä             1 941   1 969
 
Toimitusjohtaja kuuluu maksuperusteisen eläkejärjestelyn piiriin, jossa eläkeikä on 63 vuotta. Ryhmälisäeläkejärjestelmä muutettiin 1.1.2013 alkaen etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 66 % 63 vuoden eläkeiästä alkaen ja lisäeläkemaksuprosentti kiinteä 11,47 % bonuksilla ja muilla tulossidonnaisilla palkanerillä vähennetystä TyEL-ansiosta.
Varatoimitusjohtaja kuuluu vanhaan etuusperusteiseen eläkejärjestelyyn, jonka puitteissa on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, jolloin tavoite-eläke on 60 % laskettuna viimeisen viiden vuoden keskiansioista. Eläkeiän alentaminen lakisääteisestä eläkeiästä on järjestetty etuusperusteisella lisäeläkkeellä.
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 18 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtön toimesta. Varatoimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta.
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat: puheenjohtaja 1 500 euroa, varapuheenjohtaja 850 euroa, hallituksen valiokunnan puheenjohtajana toimiva jäsen 850 euroa, jäsen 700 euroa. Kokouspalkkio on 500 euroa/kokous.
Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ovat: puheenjohtaja 800 euroa, varapuheenjohtaja 600 euroa ja jäsen 500 euroa/kokous.
                   
                   
F4 Avainhenkilöiden palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset
                   
        Konserni
        31.12.2016 31.12.2015
          Eläkekulut   Eläkekulut
(1000 e) Palkat ja palkkiot Vapaa-ehtoiset Lakisääteiset Palkat ja palkkiot Vapaa-ehtoiset Lakisääteiset
Johdon palkat ja palkkiot sekä heitä koskevat eläkesitoumukset            
Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä 376 35 64 346 35 59
Varatoimitusjohtaja Topi Vesteri 284 58 48 262 71 44
Muut johtoryhmän jäsenet 992 18 168 1 007 43 170
             
Hallituksen jäsenet:            
Markku Pohjola, puheenjohtaja 26 Ei - 29 Ei -
Pekka Timonen, I varapuheenjohtaja 18 Ei - 22 Ei -
Marianna Uotinen, II varapuheenjohtaja 19 Ei - 20 Ei -
Kirsi Komi, jäsen 20 Ei - 20 Ei -
Pirkko Rantanen-Kervinen, jäsen 18 Ei - 18 Ei -
Harri Sailas, jäsen 1.5.2015 alkaen 16 Ei - 13 Ei -
Antti Zitting, jäsen 1.5.2015 alkaen 18 Ei - 13 Ei -
             
Hallintoneuvoston jäsenet, yhteensä 43 Ei - 58 Ei -
 
F5 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
 
Konsernilla on useita etuusperusteisia ryhmäeläkevakuutuksia, joiden piirissä on Finnveran edeltäjäorganisaatioista Finnveraan siirtyneitä henkilöitä ja johdon lisäeläkevakuutuksessa ennen 2.4.2009 nimetyt johtoryhmän jäsenet ja aluejohtajat. Järjestelyiden piirissä oli vuoden lopussa 120 työssä olevaa henkilöä. Henkilön erotessa tai jäädessä eläkkeelle vakuutus muuttuu maksuperusteiseksi, koska vapaakirjoja ja eläkkeitä korotetaan vakuutusyhtiön antamalla hyvityksellä.
Järjestelyt rahoitetaan vakuutusyhtiöön suoritettavilla vuosittaisilla vakuutusmatemaattisiin laskelmiin perustuvilla maksuilla. Järjestelyihin sovelletaan paikallista vero- ja muuta lainsäädäntöä.
Velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu koko lupaus ja vastaavina varoina vakuutusyhtiön vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin vastaava velvoite. Näin ollen diskonttauskoron muutoksesta aiheutuva riski kohdistuu ainoastaan nettovelkaan. Koska eläkkeet nousevat vakuutusyhtiön hyvityksellä, yhtiöllä ei ole näiden suhteen riskiä. Palkankorotusolettaman 0,25 %-yksikön nousu kasvattaisi velvoitetta 1,4 % (1,4 %) ja lasku päinvastoin.
 
Taseen etuusperusteinen nettovelka määräytyy seuraavasti:
            Konserni
(1 000 e)           31.12.2016 31.12.2015
Eläkevelvoite                  
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 1.1.       3 854   3 674
Kauden työsuoritukseen perustuva meno     152   317  
Velvoitteiden korkokulu     85   63  
Järjestelyn velvoitteen täyttämiset     -481   -85  
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät            
-Taloudellisen oletusten muutoksista aiheutuneet     476   -247  
-Väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuneet     93   160  
-Kokemusperusteiset     -174 150 -28 180
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 31.12.       4 004   3 854
Varojen käypä arvo            
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 1.1.       3 838   4 203
Varojen korkotuotto     85   73  
Velvoitteen täyttämiset     -481   -85  
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältäviä eriä     251   -106  
Maksusuoritukset     259 114 -247 -365
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12.       3 952   3 838
Nettovelka (velvoitteiden ja varojen erotus)       53   16
Laajan tuloslaskelman eläkekulu            
Kauden työsuoritukseen perustuva meno       152   317
Velvoitteen täyttämiset       0   0
Nettokorkokulu       0   -10
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu       151   307
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät       144   -9
 
Konsernin etuusperusteinen nettovelka on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:
              Konserni
(1 000 e)             31.12.2016   31.12.2015
Etuusperusteinen nettovelka            
Eläkevelka (+) /Eläkesaatava (-) 1.1.       16   -528
Tuloslaskelmalle kirjatut kulut       151   307
Maksetut eläkemaksut       -259   247
Muun laajan tuloksen eriin kirjattu       144   -9
Eläkevelka (+) / Eläkesaatava (-) 31.12.       53   16
 
Järjestelyyn kuuluvat varat sisältävät 100 % hyväksyttäviä vakuutuksia.
                   
              Konserni
Vakuutusmatemaattiset olettamukset       31.12.2016   31.12.2015
Diskonttokorko       1,50 %   2,20 %
Tulevat palkankorotukset       2,16 %   2,00 %
Tulevat eläkkeiden korotukset       1,65 %   1,65 %
 
Finnvera on tehnyt päätöksen, että vakuutussopimuksen mukainen eläkeikä ja kokonaiseläkkeen laskenta säilyvät ennallaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri