Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
E Taseen liitetiedot
                     
E1 Saamiset luottolaitoksilta
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Vaadittaessa maksettavat       892 555 556 149 847 523 508 667
Muut       29 936 31 975 7 555 7 873
Yhteensä       922 491 588 125 855 078 516 540
                     
                     
E2 Saamiset asiakkailta
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Luotot       5 827 299 5 347 182 1 067 468 1 130 813
- Luotot, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla luotoilla   16 797 20 604 15 831 18 813
- Muut luotot       5 856 421 5 386 154 1 097 556 1 171 575
- Arvonalentumiset       -45 919 -59 575 -45 919 -59 575
Luotot tytäryhtiöille           2 500 398 1 641 451
Takaussaamiset       26 259 34 282 26 259 34 282
Saamiset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta       224 476 12 164 224 476 12 164
- Provisio- ja palkkiosaamiset       212 198 212 198
- Saamiset jälleenvakuutuksista       83 521 0 83 521 0
- Takaisinperintäsaamisten nimellisarvo       202 708 21 616 202 708 21 616
- Takaisinperintäsaamisten kirjanpitoarvo 31.12.       133 444 3 587 133 444 3 587
- Takaisinperintäsaamisten arvonalennusten määrä   -69 264 -18 029 -69 264 -18 029
- Muut vienti- ja takaisinperintäsaamiset       7 298 8 378 7 298 8 378
- Takaisinperintäsaamiset       224 264 11 966 224 264 11 966
Yhteensä       6 078 034 5 393 628 3 818 600 2 818 709
Arvonalentumiset luotoista tilikauden aikana              
Arvonalentumiset tilikauden alussa       59 575 85 712 59 575 85 712
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       27 830 46 464 27 830 46 464
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       31 745 39 248 31 745 39 248
Tilikaudella kirjatut arvonalentumiset       -9 142 -3 585 -9 142 -3 585
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       -368 9 796 -368 9 796
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       -5 814 -7 503 -5 814 -7 503
- Arvonalentumisten peruutukset       -2 817 -4 078 -2 817 -4 078
- Muut muutokset       -142 -1 800 -142 -1 800
Toteutuneet luottotappiot arvonalennetuista luotoista     -4 515 -22 553 -4 515 -22 553
Arvonalentumiset tilikauden lopussa       45 919 59 575 45 919 59 575
- Saamiskohtaiset arvonalentumiset       19 987 27 830 19 987 27 830
- Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset       25 932 31 745 25 932 31 745
 
Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen.
                     
                     
E3 Sijoitukset
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Saamistodistukset, myytävissä olevat              
Pankkien sijoitustodistukset ja joukkovelkakirjalainat   1 694 569 1 579 206 1 694 569 1 579 206
Yritystodistukset       193 425 164 020 193 425 164 020
Kuntatodistukset       97 211 219 489 97 211 219 489
Muut       57 216 51 671 57 216 51 671
Yhteensä       2 042 422 2 014 386 2 042 422 2 014 386
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä            
Hankintameno 31.12.           128 403 192 818
- Hankintameno 1.1.           192 818 177 818
- Investoinnit           5 000 15 000
- Myynnit           -56 059 0
- Muu vähennys           -13 356 0
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.           -44 935 -43 003
- Kertyneet arvonalentumiset 1.1.           -43 003 -18 003
- Arvonalentumiset kaudella           -1 932 -25 000
Yhteensä           83 468 149 815
Sijoitukset osakkuusyrityksissä *)              
Hankintameno 31.12.       23 748 71 830 0 0
- Hankintameno 1.1.       71 830 65 676 0 349
- Aloitusrahasto Vera Oy:n myynti konsernin ulkopuolelle     -43 194      
- Investoinnit       2 426 5 838 0 0
- Myynnit ja siirrot erien välillä       -7 314 317 0 -349
Arvonalentumiset 31.12.       -771 -14 294 0 0
- Siirretty myytävinä oleviin omaisuuseriin (liitetieto E23)     -8 003 -37 676    
Yhteensä       14 974 19 860 0 0
Muut osakkeet **)              
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat       0 0 0 0
Myytävissä olevat       37 392 24 409 27 409 14 520
Yhteensä       37 392 24 409 27 409 14 520
Sijoitukset yhteensä       2 094 788 2 058 655 2 153 299 2 178 721
                     
*) Sijoitukset osakkuusyrityksissä konserniin kuuluvien pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden sijoituksia.
**) Muista osakkeista julkisesti noteerattuja              
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
- Muut osakkeet       10 314 10 340 331 451
                     
                     
E4 Aineettomat hyödykkeet
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Hankintameno 31.12.       44 039 40 302 43 917 40 166
- Hankintameno 1.1.       40 302 38 650 40 166 38 487
- Lisäykset       3 750 1 680 3 750 1 680
- Vähennykset       -70 -28 -57 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.       -36 920 -35 854 -36 800 -35 734
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.       -35 854 -35 222 -35 734 -35 108
- Tilikauden poisto       -1 066 -632 -1 066 -626
Kirjanpitoarvo 1.1.       4 447 3 426 4 432 3 379
Kirjanpitoarvo 31.12.       7 062 4 447 7 059 4 431
                     
                     
E5 Aineelliset hyödykkeet
                     
          Konserni Emoyhtiö
(1000 e)         Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä Kiinteistöt Muut aineelliset Yhteensä
31.12.2016              
Hankintameno 31.12.   5 112 12 794 17 906 5 112 12 794 17 906
- Hankintameno 1.1.   5 277 11 527 16 804 5 277 11 527 16 804
- Lisäykset   0 1 333 1 333 0 1 333 1 333
- Vähennykset   -164 -66 -231 -164 -66 -231
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.   -5 112 -11 362 -16 475 -5 112 -11 362 -16 475
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.   -5 112 -10 102 -15 214 -5 112 -10 102 -15 214
- Tilikauden poisto   0 -1 260 -1 260 0 -1 260 -1 260
Kirjanpitoarvo 1.1.   164 1 425 1 589 164 1 425 1 589
Kirjanpitoarvo 31.12.   0 1 431 1 431 0 1 431 1 431
31.12.2015              
Hankintameno 31.12.   7 054 11 527 18 581 7 054 11 527 18 581
- Hankintameno 1.1.   7 054 10 894 17 948 7 054 10 894 17 948
- Lisäykset   0 662 662 0 662 662
- Vähennykset   0 -29 -29 0 -29 -29
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.   -6 890 -10 102 -16 992 -6 890 -10 102 -16 992
- Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.   -6 883 -9 723 -16 606 -6 883 -9 723 -16 606
- Tilikauden poisto   -7 -379 -386 -7 -379 -386
Kirjanpitoarvo 1.1.   171 1 171 1 342 171 1 171 1 342
Kirjanpitoarvo 31.12.   164 1 425 1 589 164 1 425 1 589
                     
                     
E6 Muut varat
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Luottotappiosaamiset valtiolta ja EAKR:lta       8 731 13 316 8 731 13 316
Muut       2 328 4 790 11 607 1 914
Yhteensä             11 059 18 106 20 338 15 230
 
Valtio ja Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) on antanut Finnveralle sitoumukset luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Vastuusitoumukset mahdollistavat Finnveran kotimaan liiketoiminnassa kaupallisia rahoituslaitoksia korkeamman riskinottotason.
                     
                     
E7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Korko- ja korkotukisaamiset       51 643 30 452 30 255 15 012
Palkkiotuottosaamiset       3 332 4 798 4 046 5 921
Jälleenvakuutusmaksuennakot       17 063 23 934 17 063 23 934
Annetut vakuudet johdannaisista       156 080 86 710 156 080 86 710
Muut siirtosaamiset ja maksetut ennakot       5 938 2 731 4 087 2 531
Yhteensä             234 057 148 625 211 531 134 107
                     
                     
E8 Verosaamiset ja -velat
                     
                  Konserni
(1 000 e)                 31.12.2016 31.12.2015
Tuloverosaamiset           0 0
Laskennalliset verosaamiset 31.12.           2 145 0
- Laskennalliset verosaamiset 1.1.           0 0
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen           2 145 0
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan           0 0
Verosaamiset yhteensä           2 145 0
Tuloverovelat           302 874
Laskennalliset verovelat 31.12.           2 047 1 990
- Laskennalliset verovelat 1.1.           1 990 2 609
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana tulokseen           42 -214
- Lisäys/vähennys tilikauden aikana omaan pääomaan           16 -405
Verovelat yhteensä           2 350 2 864
 
Laskennalliset verovelat syntyneet pääomasijiotustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten arvostamisesta käypään arvoon sekä rahastosijoitusten arvostamisesta käypään arvoon. Finnvera Oyj on tuloverosta verovapaa yhteisö.
                     
                     
E9 Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille
                     
          Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)         Nimellisarvo Käyvän arvon muutos Kirjanpito-arvo Nimellisarvo Käyvän arvon muutos Kirjanpito-arvo
31.12.2016              
Velat luottolaitoksille   213 452 0 213 452 213 452 0 213 452
Velat muille yhteisöille              
- Käypään arvoon arvostetut   40 519 957 41 476 0 0 0
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut   2 297 067 0 2 297 067 75 793 0 75 793
Yhteensä   2 551 038 957 2 551 995 289 245 0 289 245
31.12.2015              
Velat luottolaitoksille   0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille              
- Käypään arvoon arvostetut   38 148 1 308 39 456 0 0 0
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut   2 615 590 0 2 615 590 67 985 0 67 985
Yhteensä   2 653 738 1 308 2 655 046 67 985 0 67 985
                     
                     
E10 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
                     
            Konserni
(1 000 e)           Kirjanpito-arvo 1.1. Lisäykset/ vähennykset Käyvän arvon muutos Valuutta-kurssin muutos Kirjanpito-arvo 31.12
31.12.2016              
Joukkovelkakirjalainat              
- Käypään arvoon arvostetut     3 957 734 876 986 32 500 24 653 4 891 873
Yhteensä     3 957 734 876 986     4 891 873
Keskikorko *)             0,9050 %
31.12.2015              
Joukkovelkakirjalainat              
- Käypään arvoon arvostetut     2 564 141 1 233 414 9 431 150 749 3 957 734
Yhteensä     2 564 141 1 233 414     3 957 734
Keskikorko *)             0,9300 %
 
            Emoyhtiö
(1 000 e)           Kirjanpito-arvo 1.1. Lisäykset/ vähennykset Käyvän arvon muutos Valuutta-kurssin muutos Kirjanpito-arvo 31.12.
12/31/2016              
Joukkovelkakirjalainat              
- Käypään arvoon arvostetut     3 957 734 876 986 32 500 24 653 4 891 873
Yhteensä     3 957 734 876 986 32 500 24 653 4 891 873
Keskikorko *)             0,3360 %
12/31/2015              
Joukkovelkakirjalainat              
- Käypään arvoon arvostetut     2 564 141 1 233 414 9 431 150 749 3 957 734
Yhteensä     2 564 141 1 233 414 9 431 150 749 3 957 734
Keskikorko *)             0,2000 %
               
 
Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon silloin kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (käyvän arvon optio). Eräpäivinä veloista maksetaan nimellisarvon mukainen määrä. Käyvän arvon muutos ei sisällä luottoriskin muutosta, koska velat ovat Suomen valtion takaamia ja Suomen valtion luottoriski ei ole muuttunut.
*) Emoyhtiön ja konsernin keskikorko on laskettu kaikkien korollisten lainojen keskikorkona.
                     
                     
E11 Johdannaissopimukset
                     
(1 000 e)         Konserni Emoyhtiö
          Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo
          positiivinen negatiivinen yhteensä positiivinen negatiivinen yhteensä
31.12.2016              
Suojaamistarkoituksessa tehdyt              
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset   110 649 212 553 4 890 194 110 649 208 334 4 849 676
Yhteensä   110 649 212 553 4 890 194 110 649 208 334 4 849 676
31.12.2015              
Suojaamistarkoituksessa tehdyt              
- Koron- ja valuutanvaihtosopimukset   115 791 144 228 3 975 430 114 543 144 228 3 937 282
Yhteensä   115 791 144 228 3 975 430 114 543 144 228 3 937 282
 
Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja nillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan (käyvän arvon optio).
Suojauslaskennan piirissä olevat rahoitusvarat ja velat on esitetty liitetiedossa E20.
                     
                     
E12 Muut velat
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Palautusvelvollisuuden alaiset avustukset 24 252 24 466 24 252 24 466
TEM:ltä saatu avustus Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomasijoitustoimintaan 14 653 15 000 14 653 15 000
Saadut ennakkomaksut EAKR-rahoitustoimintaan 7 598 7 875 7 598 7 875
Saamistodistusten ostovelat 6 998 0 6 998 0
Muut 2 624 4 442 2 581 4 197
Yhteensä             56 125 51 782 56 082 51 537
                     
                     
E13 Varaukset
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Vientitakuutappiovaraukset 1.1.       12 280 1 209 12 280 1 209
Tilikauden lisäys       8 457 8 782 8 457 8 782
Tilikaudella käytetty       -1 053 -1 209 -1 053 -1 209
Muu muutos       -7 729 3 498 -7 729 3 498
Vientitakuutappiovaraukset 31.12.       11 954 12 280 11 954 12 280
Takaustappiovaraukset 1.1.       39 172 53 367 39 172 53 367
- josta takauskohtaiset varaukset       20 519 33 147 20 519 33 147
- josta ryhmäkohtaiset varaukset       18 653 20 220 18 653 20 220
Tilikaudella toteutuneet tappiot, joista aikaisemmin kirjattu varaus       -810 -22 619 -810 -22 619
Tilikaudella kirjatut takauskohtaiset varaukset       1 830 13 319 1 830 13 319
Tilikaudella kirjatut ryhmäkohtaiset varaukset       -3 775 -1 566 -3 775 -1 566
Varausten peruutukset       -1 315 -3 417 -1 315 -3 417
Muu muutos       -2 922 88 -2 922 88
Takaustappiovaraukset 31.12.       32 180 39 172 32 180 39 172
- josta takauskohtaiset varaukset       17 302 20 519 17 302 20 519
- josta ryhmäkohtaiset varaukset       14 878 18 653 14 878 18 653
Muut varaukset 31.12.       2 653 716 2 653 716
Yhteensä       46 786 52 168 46 786 52 168
 
Vientitakuutappiovaraus kirjataan, kun konsernille on syntynyt tosiasiallinen ja oikeudellinen velvoite takuukorvauksen maksuun, velvoitteen realisoituminen on todennäköistä ja se voidaan määrittää luotettavasti.
Takaustappiovaraus kirjataan, kun on objektiivista näyttöä siitä, että takausvelvoitteen realisoituminen on todennäköistä. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvoitteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta asiakkaan kykyyn suoriutua velvoitteistaan.
Tilikaudelle kirjattujen takauskohtaisten ja ryhmäkohtaisten varausten negatiivinen luku tarkoittaa varausten pienenemistä ja vastaavasti positiivinen varausten suurenemista.
                     
                     
E14 Vuokrasopimukset
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Finnvera vuokralle ottajana, toimitilat *)            
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat toimitiloista            
Yhden vuoden kuluessa     2 330 3 759 2 330 3 759
1–5 vuoden kuluessa     5 217 8 280 5 217 8 280
Yli 5 vuoden kuluessa     1 979 1 342 1 979 1 342
Yhteensä     9 526 13 381 9 526 13 381
Finnvera vuokralle antajana, toimitilat            
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat toimitiloista          
Yhden vuoden kuluessa     7 36 45 86
1–5 vuoden kuluessa     0 0 0 0
Yli 5 vuoden kuluessa     0 0 0 0
Yhteensä             7 36 45 86
 
*) Finnvera muutti yhdessä Finpron ja Tekesin kanssa elokuussa 2016 yhteisiin toimitiloihin Team Finland -taloon Helsingin Ruoholahteen.
                     
                     
E15 Siirtovelat ja saadut ennakot
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Korot       37 413 16 488 17 370 2 570
Saadut korkoennakot       9 686 9 904 9 686 9 904
Takuumaksuennakot *)       261 165 244 620 261 165 244 620
Saadut vakuudet johdannaisista       45 400 68 700 45 400 68 700
Muut siirtovelat ja saadut ennakot       105 028 5 405 113 883 10 936
Yhteensä       458 691 345 117 447 505 336 730
 
*) Vientitakuista peritään takuumaksu pääsääntöisesti ennakkoon koko takuuajalta.
                     
E16 Pääomalainat, Finnvera Oyj
                     
                  Konserni
Laina   Käyttötarkoitus       Korko-% Laina-aika Saldo (1 000 e)
(1 000 e)               31.12.2016 31.12.2015
Pääomalaina 2009-1 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 0 10 589
Pääomalaina 2009-2 Veraventure Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 7 500 7 500
Pääomalaina 2009-3 Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden parantaminen ja rahoitusmahdollisuuksien parantaminen **) 0 15 vuotta 50 000 50 000
Pääomalaina 2013 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 0 10 000
Pääomalaina 2014 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 2 525 5 000
Pääomalaina 2015 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 5 000 5 000
Pääomalaina 2016 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotus *) 0 15 vuotta 5 000 0
 
*) Lainat on myönnetty Finnveralle Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n pääomaksi osakepääoman korotuksena. Lainat maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudeltavahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Mikäli pääomarahastoyhtiöiden toiminnasta syntyy tappiota, jätetään lainojen pääomasta vastaava määrä takaisinperimättä. Vuonna 2016 Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotukseen vuonna 2009 ja 2013 myönnettyä lainoja anteeksiannettiin yhteensä 13,911 miljoonalla eurolla Aloitusrahasto Vera Oy:n tilivuoden 2015 tappion seurauksena. Tämän lisäksi vuonna 2016 anteeksiannettiin vuonna 2013 ja 2014 myönnettyjä pääomalainoja yhteensä 9,153 miljoonalla eurolla Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeiden myynnin yhteydessä.
**) Laina on myönnetty Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden parantamiseen ja lisäämään yhtiön mahdollisuuksia vastata rahoituskriisin pitkittymisestä aiheutuneeseen yhtiön tuotteiden, erityisesti suhdannelainojen ja -takausten kysyntään. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä laina-ajan päättyessä, mikäli yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Lainaa ei ole vielä maksettu takaisin.
Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korotukseen myönnetyt pääomalainat kohdistuvat myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin (Liitetieto E23).
                     
                     
E17 Rahoitusinstrumenttien luokittelu ja käyvät arvot
                     
(1 000 e) Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat Lainat ja
muut saamiset
Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti
kirjattavat
Myytävissä
olevat
Yhteensä Käypä arvo Lainat ja
muut saamiset
Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat
Myytävissä
olevat
Yhteensä Käypä arvo
31.12.2016                    
Saamiset luottolaitoksilta 922 491     922 491 922 849 855 078     855 078 855 078
Saamiset asiakkailta 6 078 034     6 078 034 6 215 475 3 818 600     3 818 600 3 816 768
Saamistodistukset     2 042 422 2 042 422 2 042 422     2 042 422 2 042 422 2 042 422
Johdannaissopimukset   110 649   110 649 110 649   110 649   110 649 110 649
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   14 973   14 973 14 973     0 0 0
Osakkeet ja osuudet     24 383 24 383 24 383     14 399 14 399 14 399
Myytävänä olevat omaisuuserät 8 189 25 713 13 009 46 911       27 662 27 662 27 662
Muut rahoitusvarat 219 809     219 809 219 809 199 135     199 135 199 135
Yhteensä 31.12.2016 7 228 523 151 336 2 079 814 9 459 673 9 550 561 4 872 813 110 649 2 084 484 7 067 946 7 066 113
31.12.2015                    
Saamiset luottolaitoksilta 575 080     575 080 575 094 516 540     516 540 516 540
Saamiset asiakkailta 5 393 628     5 393 628 5 494 098 2 818 709     2 818 709 2 817 490
Saamistodistukset     2 014 386 2 014 386 2 014 386     2 014 386 2 014 386 2 014 386
Johdannaissopimukset   115 791   115 791 115 791   114 543   114 543 114 543
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   19 860   19 860 19 860     0 0 0
Osakkeet ja osuudet     24 409 24 409 24 409     14 520 14 520 14 520
Myytävänä olevat omaisuuserät 20 481 81 460   101 942       81 000 81 000 81 000
Muut rahoitusvarat 154 250     154 250 154 250 139 933     139 933 139 933
Yhteensä 31.12.2015 6 143 439 217 111 2 038 795 8 399 345 8 397 888 3 475 182 114 543 2 109 905 5 699 630 5 698 411
 
Myytävissä oleviin on luokiteltu Finnveran kaikkien pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakesijoitukset sekä emoyhtiön muut osakesijoitukset kuin sijoitukset konserniyrityksiin.
Myytävissä oleviin sisältyvää Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n käypää arvoa ei voida luotettavasti selvittää, joten osakkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan.
 
(1 000 e)     Konserni         Emoyhtiö    
Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat
Muut rahoitus-
velat
Yhteensä Käypä arvo   Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat
Muut rahoitus-
velat
Yhteensä Käypä arvo
31.12.2016                  
Velat muille yhteisöille 41 476 2 297 067 2 338 543 2 425 850   0 75 793 75 793 75 793
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 891 873   4 891 873 4 891 873   4 891 873   4 891 873 4 891 873
Johdannaissopimukset 212 553   212 553 212 553   208 334   208 334 208 334
Muut rahoitusvelat   462 512 462 512 462 512     442 463 442 463 442 463
Pääomalainat   57 500 57 500 57 500     57 500 57 500 57 500
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat     12 525 12 525 12 525     12 525 12 525 12 525
Yhteensä 31.12.2016 5 145 902 2 817 079 7 962 981 8 050 288   5 100 207 575 756 5 675 963 5 675 963
31.12.2015                  
Velat muille yhteisöille 39 456 2 615 590 2 655 046 2 749 016   0 67 985 67 985 67 985
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat   3 957 734   3 957 734 3 957 734   3 957 734   3 957 734 3 957 734
Johdannaissopimukset 144 228   144 228 144 228   144 228   144 228 144 228
Muut rahoitusvelat   342 275 342 275 342 275     328 140 328 140 328 140
Pääomalainat   57 500 57 500 57 500     57 500 57 500 57 500
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat     30 589 30 589 30 589     30 589    
Yhteensä 31.12.2015 4 141 418 3 015 365 7 187 372 7 281 342   4 101 962 484 214 4 555 587 4 555 587
 
Arvostusluokat
IFRS-säännösten mukaan rahoitusvarat luokitellaan neljään arvostusluokkaan: lainat ja muut saamiset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat, myytävissä olevat ja eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat esitetään säännöksen mukaan vielä ryhmiteltynä: kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alun perin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvaroihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa, eikä eräpäivään saakka pidettäviä rahoitusvaroja.
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan IFRS-säännösten mukaan kahteen luokkaan: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin ja muihin rahoitusvelkoihin. Muut rahoitusvarat arvostetaan (jaksotettuun) hankintamenoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat esitetään rahoitusvarojen tapaan jaoteltuna kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja alun perin tähän ryhmään luokiteltuihin rahoitusvelkoihin. Konsernilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja.
 
Käyvän arvon määritysperiaatteet
 
1. Saamistodistukset
Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat sijoituksen tilikauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai tilikauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.
 
2. Johdannaissopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimusten sekä valuuttatermiinien käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Konserni käyttää näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä yleisesti käytettyjä arvostusmalleja. Käyvät arvot vastaavat markkinoiden keskihintoja tilanteissa, joissa konserni siirtäisi tai purkaisi johdannaissopimuksen tavanomaisessa liiketoimessa tilikauden päättymispäivän markkinaolosuhteissa. Johdannaissopimuksiin liittyvää luottoriskiä pienennetään vakuusjärjestelyillä. Käypiä arvoja seurataan päivittäin vastapuolilta saatujen laskelmien ja oman arvostuslaskennan avulla.
 
3. Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käypä arvo määritetään yhtiön hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä, joka noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvonmääritysperiaatteita ja suosituksia. Menetelmässä sijoituksen käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hallituksen hyväksymään kohdeyhtiön arvostukseen. Kohdeyritysten arvonmääritystä tehdään vuoden mittaan jatkuvasti, arvonmääritykset päivitetään puolivuosittain konsernin raportointiin erillisessä prosesissa, jossa sijoituksia tarkastellaan sijoituskohteittain.
 
Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet. Tästä johtuen pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisessä on huomioitu myös Finnveran ja pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden johdon arvio sijoitusten käyvästä arvosta.
 
4. Osakkeet ja osuudet
Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut Nasdaq OMX Helsingin pörssissä noteeratut osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Myytävissä oleviin osakkeisiin ja osuuksiin luokitellut noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu hankitamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista, eikä sijoitusten käypää arvoa muuten voida luotettavasti selvittää. Merkittävin tällainen erä on Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osakkeet 13,67 milj. euroa (2015: 13,67 milj. euroa).
 
5. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut velat
Velkojen käyvät arvot lasketaan rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään tilikauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta laskentainformaatiota. Velkojen arvostuksessa huomioidaan myös yhtiön oma luottoriski.
                     
                     
E18 Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen hierarkia
                     
(1 000 e)         Konserni Emoyhtiö
Rahoitusvarat 31.12.2016   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Lainat ja muut saamiset              
- Saamiset luottolaitoksilta     922 491     855 078  
- Saamiset asiakkailta     6 060 507 17 527   3 801 073 17 527
- Osakkeet ja osuudet   10 314          
- Myytävänä olevat omaisuuserät     8 189        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Johdannaissopimukset     110 649     110 649  
- Myytävänä olevat omaisuuserät       25 713      
Myytävissä olevat              
- Saamistodistukset     2 042 422     2 042 422  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä       14 973      
- Osakkeet ja osuudet       14 068 331   14 068
- Myytävänä olevat omaisuuserät             13 009
Yhteensä   10 314 9 144 258 85 291 331 6 809 222 44 604
Rahoitusvelat 31.12.2016   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Velat muille yhteisöille     41 476        
- Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat     4 891 873     4 891 873  
- Johdannaissopimukset     212 553     208 334  
Muut rahoitusvelat              
- Velat muille yhteisöille     2 297 067     0  
- Pääomalainat     57 500     57 500  
- Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat     12 525     12 525  
Yhteensä     7 512 994     5 170 232  
 
            Konserni     Emoyhtiö  
Rahoitusvarat 31.12.2015   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Lainat ja muut saamiset              
- Saamiset luottolaitoksilta     575 080     516 540  
- Saamiset asiakkailta     5 379 269 14 359   2 804 350 14 359
- Osakkeet ja osuudet   10 340          
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Johdannaissopimukset     115 791     114 543  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä              
- Osakkeet ja osuudet              
- Myytävänä olevat omaisuuserät       81 460      
Myytävissä olevat              
- Saamistodistukset     2 014 386     2 014 386  
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä       19 860     0
- Osakkeet ja osuudet       14 068 451   14 068
Yhteensä   10 340 8 084 525 129 747 451 5 449 819 28 427
Rahoitusvelat 31.12.2015   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
- Velat muille yhteisöille     39 456        
- Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat     3 957 734     3 957 734  
- Johdannaissopimukset     144 228     144 228  
Muut rahoitusvelat              
- Velat muille yhteisöille     2 615 590     0  
- Pääomalainat     57 500     57 500  
- Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat     30 589     30 589  
Yhteensä     6 845 097     4 190 051  
 
Hierarkiatasot
Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat noteeratut osake- ja rahastosijoitukset arvostetaan markkinahintoihin.
Taso 2: Koron ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttatermiinien sekä velkojen käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään kauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat sijoitusten kauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon.
Taso 3: Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käyvän arvon määrittellyn pohjana on IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteet ja suositukset. Valtion toimintalinjausten mukaisesti Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta merkittäviltä osin. Finnvera on käynnistänyt tähän liittyvät toimenpiteet. Tästä johtuen pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisessä on huomioitu myös Finnveran ja pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden johdon arvio sijoitusten käyvästä arvosta.
 
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä          
Tilikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtojan käypien arvojen hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä.
                     
E19 Erittely hierarkiatason 3 tapahtumista
                     
TASO 3, Rahoitusvarat       Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat              
Saldo 1.1.       129 747 128 870 28 427 14 068
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä       -9 646 -23 299 0 6
Hankinnat       11 449 15 726 0 0
Myynnit       -50 081 -8 928 0 0
Siirrot tasolle 3       0 14 359 0 14 359
Siirrot pois tasolta 3       0 0 0 0
Muu       3 821 3 019 16 177 -6
Saldo kauden lopussa   85 291 129 747 44 604 28 427
Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, jotka ovat vielä Finnveran hallussa.   -2 688 -24 359 0 0
                     
Aloitusrahasto Vera Oy:n osake-enemmistön myynnin ja sen myötä Aloitusrahasto Veran konsernin tytäryhtiöistä poistumisen vaikutus rahoitusvaroihin on esitetty erässä myynnit.
                     
E20 Suojauslaskennan piiriin kuuluvat rahoitusvarat ja -velat ja suojauslaskennan nettotulos
                     
              Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Rahoitusvarat                
Johdannaissopimukset                
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat         0 0 0 0
- Muut         110 649 0 110 649 0
Yhteensä         110 649 0 110 649 0
Rahoitusvelat                
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat                
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat         984 000 0 984 000 0
- Muut         3 907 873 0 3 907 873 0
Yhteensä         4 891 873 0 4 891 873 0
Johdannaissopimukset                
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat         16 710 0 16 710 0
- Muut         191 623 0 191 623 0
Yhteensä         208 334 0 208 334 0
Suojauslaskennan nettotulos              
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä            
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat johdannaissopimukset   6 087 0 6 087 0
- Suojauslaskennan piiriin kuuluvat velat   -6 818 0 -6 818 0
Yhteensä             -731 0 -731 0
 
Vuonna 2016 suojauslaskennan kohteena oli Finnveran huhtikuussa liikkeeseen laskema miljardin euron 10 vuoden pituinen joukkovelkakirjalaina.
Suomen Vientiluotto Oy:lle (Finnveran tytäryritys) kuuluva osuus velkojen ja johdannaisten käyvän arvon muutoksen erotuksesta kirjataan Finnvera Oyj:n tilinpäätöksessä joko velaksi tai saamiseksi Suomen Vientiluotto Oy:ltä riippuen muutoksen lopputulemasta.
                     
E21 Rahoitusinstrumentit, jotka nettoutetaan taseessa tai jotka sisältyvät nettoutussopimuksiin
                     
        Konserni / Emoyhtiö
(1 000 e)       Kirjatut erät, brutto Taseessa nettoutetut kirjatut erät, brutto Kirjanpito-arvo taseessa, netto Rahoitus-instrumentit *) Vakuudeksi saadut rahoitus-instrumentit *) Vakuudeksi saatu käteinen
*)
Nettosumma
*)
Rahoitusvarat 31.12.2016                
Johdannaissopimukset   110 649 0 110 649 -69 850 0 -45 400 -4 601
Yhteensä   110 649 0 110 649 -69 850 0 -45 400 -4 601
Rahoitusvelat 31.12.2016                
Johdannaissopimukset   208 334 0 208 334 -69 850 0 -156 080 -17 596
Yhteensä   208 334 0 208 334 -69 850 0 -156 080 -17 596
                 
Rahoitusvarat 31.12.2015                
Johdannaissopimukset   114 543 0 114 543 -59 276 0 -68 700 -13 433
Yhteensä   114 543 0 114 543 -59 276 0 -68 700 -13 433
Rahoitusvelat 31.12.2015                
Johdannaissopimukset   144 228 0 144 228 -59 276 0 -86 710 -1 758
Yhteensä   144 228 0 144 228 -59 276 0 -86 710 -1 758
 
*) Määrät joita ei ole nettoutettu, mutta jotka sisältyvät päänettoutussopimuksiin ja vastaaviin.
                     
                     
E22 Oma pääoma
                     
      Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)     31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Emoyhtiön osakepääoma   196 605   196 605   196 605   196 605
Rahastot                
- Ylikurssirahasto 51 036   51 036   51 036   51 036  
- Käyvän arvon rahasto 3 488 54 524 -2 202 48 834 3 323 54 359 -2 304 48 732
Sidottu oma pääoma   251 129   245 439   250 964   245 337
Vapaat rahastot                
- Kotimaan toiminnan rahasto 154 550   135 879   154 550   135 879  
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 668 440   536 064   668 440   536 064  
- Pääomasijoitustoiminnan rahasto 15 252 838 242 16 570 688 513 15 252 838 242 16 570 688 513
Kertyneet voittovarat                
- Edellisten tilikausien voittovarat 33 065   67 481   504   53 476  
- Tilikauden voitto 84 019 117 084 115 415 182 896 78 425 78 929 98 074 151 550
Vapaa oma pääoma   955 327   871 410   917 171   840 063
Yhteensä   1 207 362   1 121 075   1 168 136   1 085 400
                 
Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta   1 206 456   1 116 849        
Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta   906   4 227        
 
Osakepääoma ja omistus: 31.12.2016 31.12.2015
Omistaja Osake-pääoma (1 000 e) Osakkeet kpl Omistus-osuus Osake-pääoma (1 000 e) Osakkeet kpl Omistus-osuus
- Suomen valtio 196 605 11 565 100 % 196 605 11 565 100 %
 
Rahastot:                    
 
Ylikurssirahasto
Rahasto on muodostunut ennen 1.9.2006 voimassa olleiden säännösten aikana. Rahastossa on Kera Oyj:n osakkeiden hankintahinnan ja nimellisarvon erotus 42,9 miljoonaa euroa sekä Takuukeskuksen omaisuuden siirron ja Fide Oy:n osakkeiden hankinnan yhteydessä syntynyt 0,1 miljoonaa euroa sekä Suomen Vientiluotto Oy:n osakkeiden hankintaan liittyneessä Finnveran osakepääoman korotuksessa syntynyt 8,1 miljoonaa euroa.
 
Kotimaan rahasto sekä vienti- ja erityistakaustoiminnan rahasto
Vuonna 2006 Finnvera Oyj:n toimintaa sääteleviä lakeja muutettiin siten, että yhtiön taseeseen perustettiin erilliset rahastot kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulevien vuosien tappioiden kattamista varten. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot korvataan Valtiontakuurahastosta vasta sitten, jos vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa ei ole tarvittavia varoja. Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettiin vararahastoon kertyneet kotimaan toiminnan voittovarat ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyneet voittovarat.
                     
Pääomasijoitustoiminnan rahasto
Taseen vapaaseen omaan pääomaan perustettin vuonna 2011 pääomasijoitustoiminnan rahasto EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimintaan kohdennettavien varojen seuraamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Finnveralle 17,5 miljoonaa euroa varoja ohjelmakauden 2007–2013 EAKR-toimenpideohjelmien mukaiseen pääomasijoitustoimintaan ja nämä varat on kirjattu em. rahastoon.
                     
Käyvän arvon rahasto
Rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksen. Rahastoon merkityt erät realisoituvat tuloslaskelmaan silloin kun myytävissä olevasta arvopaperista luovutaan tai kirjataan arvonalennus.
 
Konsernin pääomahallinnan tavoitteet ja periaatteet on esitetty riskienhallinta-osiossa.
                     
                     
E23 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
 
Konserniin tytäryhtiönä aiemmin kuulunut Aloitusrahasto Vera Oy jakautui osittaisjakautumisen kautta 15.7.2016 Aloitusrahasto Vera Oy:ksi ja EAKR-Aloitusrahasto Oy:ksi. 16.12.2016 Finnvera myi 80 prosenttia omistuksestaan Aloitusrahasto Vera Oy:ssä konsernin ulkopuolelle ja jäi yhtiöön vähemmistöomistajaksi 19,99 prosentin omistusosuudella. Kaupasta syntyi Finnveralle myyntitappiota 7,221 miljoonaa euroa. Konsernissa tästä kirjattiin 0,839 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin tuottoihin. Myynnin taustalla on valtion tekemä toimintalinjaus, jonka mukaisesti Finnvera tulee luopumaan pääomasijoitustoiminnasta.
Yksityiskohtaiset tiedot tytäryrityksen myynnistä on esitetty alla olevissa taulukoissa (A-D). Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Finnvera Oyj siirsi Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeet, niihin liittyvät pääomalainat sekä konsernitaseessa olevat Aloitusrahasto Vera Oy:n varat ja velat myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin. Vuonna 2016 toteutetun Aloitusrahasto Vera Oy:n osittaisjakautumisen ja osakemyynnin jälkeen vuoden 2016 tilinpäätöksessä myytävissä olevissa pitkäaikaisissa omaisuuserissä on edelleen emoyhtiöllä olevat Aloitusrahasto Vera Oy:n jäljellä olevat osakkeet (19,99 %), näihin liittyvät pääomalainat sekä EAKR-Aloitusrahasto Oy:n osakkeet (94,59 %) sekä konsernitaseessa EAKR-Aloitusrahaston varat ja velat.
Finnveran tytäyhtiöistä Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeet on emoyhtiön tilinpäätöksessä ja vastaavasti Aloitusrahasto Vera Oy:n varat ja velat konsernin tiinpäätöksessä siirretty myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin. Finnveralla on Aloitusrahaston Veraan liittyvää pääomalainaa valtiolta, joka myös on siirretty tähän erään. Myytävänä oleva omaisuuserä ja siihen liittyvät velat on esitetty tase-eräkohtaisesti seuraavassa taulukossa:
                     
              Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)             31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016
Varat              
Saamiset luottolaitoksilta       6 004   13 045 0
Saamiset asiakkailta       2 185   7 437 0
Sijoitukset       38 723 27 662 81 460 81 000
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot       83 0 241 0
Yhteensä       46 994 27 662 102 183 81 000
Velat              
Pääomalainat       12 525 12 525 30 589 30 589
Laskennalliset verovelat       1 550 0 0 0
Yhteensä       14 075 12 525 30 589 30 589
                     
Finnvera toteuttaa vuosittain IAS 36:n mukaisesti tytäryhtiösijoituksistaan arvonalentumistestauksen. Myytävänä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien arvostusperusteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa A13.
                     
A) Taloudellista tulosta ja rahavirtoja koskevat tiedot IFRS:n mukaan:
              Aloitusrahasto Vera Oy Aloitusrahasto Vera Oy
(1 000 e)             1.1.–16.12.2016 31.12.2015
Korkotuotot         1 341   463
Korkokate         1 341   463
Palkkiotuotot ja -kulut, netto         -1   -1
Voitot/tappiot käypään arvostettavista eristä         -6 455   -19 582
Sijoitustoiminnan nettotuotot         99   5
Liiketoiminnan muut tuotot         0   382
Hallintokulut         -2 598   -2 982
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (-) / Luottotappioiden peruutukset, netto (+)   248   -1 378
Liiketappio         -7 366   -23 093
Laskennallisen verovelan muutos         737   1 431
Tilikauden tulos         -6 629   -21 662
                     
B) Vuoden 2016 aikana toteutunut tytäryrityksen myynti myytävinä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä:
                  Emo
(1 000 e)           1.1.-16.12.2016
Saatu vastike             48 837
Myytyjen osakkeiden käypä arvo 16.12.2016             56 058
Emoyhtiön osakkeiden myyntitappio             -7 221
 
C) Myynnin vaikutus konsernin tulokseen:
                  Konserni
(1 000 e)           1.1.–16.12.2016
Emoyhtiön myyntitappio osakkeista         -7 221
Aloitusrahasto Vera Oy:n poistuminen konsernin taseesta          
- Tytäryhtiön tilikauden tappio         6 629
- Tytäryhtiön aiempien tilikausien kertyneet tappiot         1 431
- Tytäryhtiön myynnistä aiheutunut tulosvaikutus konsernissa         839
                     
D) Varojen ja velkojen IFRS-kirjanpitoarvot myyntiajankohtina olivat:
                  Aloitusrahasto Vera Oy
(1 000 e)           16.12.2016
Varat              
Saamiset luottolaitoksilta             4 985
Saamiset asiakkailta             1 743
Sijoitukset             56 528
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot             344
Yhteensä             63 600
               
Velat              
Vieras pääoma             0
Yhteensä             0
                     
                     
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri