Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen

C Segmentti-informaatio

Finnveran segmentti-informaatio perustuu yhtiön sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Asiakasyritykset on jaettu liiketoiminta-alueisiin niiden koon ja kehitysvaiheen rahoitustarpeen mukaisesti. Kullekin liiketoiminta-alueelle on rakennettu oma palvelukonseptinsa. Yhtiön segmentit ovat paikalliset pienyritykset, kotimarkkinayritykset, kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset, viennin rahoitus ja pääomasijoitustoiminta. Emoyhtiössä viennin rahoitus sisältää vientitakuut ja konsernissa lisäksi vientiluotot.

Paikalliset pienyritykset -segmentin asiakkaita ovat paikallisesti toimivat alle 10 henkilön yritykset. Kyseinen segmentti tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä seudullisten yrityspalvelujen ja muiden rahoittajien kanssa.

Kotimarkkinayritykset-segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset ja suuret yritykset erityisin perustein. Asiakaskunnassa on sekä tuotannollisia että palveluyrityksiä. Rahoitusratkaisuja tarjotaan erityisesti yritysten kehitys- ja kasvutarpeisiin sekä sukupolvenvaihdoksiin yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa.

Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset -segmentin asiakkaita ovat pk-yritykset ja midcap-yritykset*, joilla on kansainvälistymiseen perustuva kasvun strategia. Osa asiakkaista on jo kansainvälistynyt ja harjoittaa vientiä, osa on vasta tämän kehityksen alkuvaiheessa. Yritykset käyttävät yleensä myös muiden kasvuyrityspalveluorganisaatioiden (Finpro, Tekes, ELY-keskus) palveluja sekä hyödyntävät Finnveran viennin rahoituspalveluja.

Viennin rahoitus -segmentti muodostuu vientitakuu- ja vientiluottojen rahoitustoiminnasta, jonka asiakkaina ovat yleensä suuryrityrityksiksi luokitellut Suomessa toimivat viejät ja niiden kotimaiset ja ulkomaiset viennin rahoittajat. Lisäksi segmenttiin kuuluu tytäryhtiöistä Suomen Vientiluotto Oy, joka tarjoaa vientiluottojen rahoitusta sekä lähdeverosopimuksiin perustuvaa viennin rahoitusta ja hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA).

Pääomasijoitustoiminta-segmentti muodostuu konsernin pääomasijoitustoiminnasta. Finnvera Oyj:n tytäryhtiöt Veraventure Oy ja EAKR-Aloitusrahasto Oy tekevät pääomasijoituksia yrityksiin. Finnvera Oyj myi Aloitusrahasto Vera Oy:n 16.12.2016 konsernin ulkopuolelle enemmistöosuuden jääden yhtiöön vähemmistöomistajaksi 19,99 prosentin osuudella, joten Aloitusrahasto Vera Oy:tä ei enää yhdistellä konsernitilinpäätökseen 31.12.2016. Aloitusrahasto Vera Oy:n luvut sisältyvät segmenttitietoihin 16.12.2016 saakka.

Kullekin segmentille kohdistetaan ne tuotot, kulut, varat ja velat, joiden katsotaan sille kuuluvan tai olevan järkevällä perusteella kohdistettavissa. Kaikki tuotot ja kulut on kohdennettu segmenteille. Eri segmenttien kesken ei ole merkittävää liiketoimintaa.

Finnveran segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu liikevoittoon. Segmenttien varojen ja velkojen arvostusperiaatteet ovat tilinpäätösperiaatteissa esitetyn mukaiset.

Finnvera-konsernilla on toimintaa vain Suomessa ja sen asiakaskunta koostuu laajasta joukosta eri toimialoilla toimivia asiakkaita.

* Midcap = Valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle antamaan luotto- ja takaustappiositoumukseen sisältyvä kansallinen määritelmä, jolla tarkoitetaan EU:n pk-määritelmän rajat ylittävää yritystä, jonka liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa viimeksi vahvistetussa tilinpäätöksessä. Liikevaihto huomioidaan mahdollisen konsernitilinpäätöksen mukaisena.

C1 Tulos segmenteittäin
               
(1 000 e) Paikalliset pienyritykset Kotimarkkina-yritykset Kv-kasvuyritykset Viennin rahoitus Pääomasijoitus-toiminta Eliminoinnit Konserni yhteensä
Konserni              
1–12/2016              
Korkokate 8 533 22 547 7 138 10 649 1 422 0 50 290
Palkkiotuotot ja -kulut netto 5 213 20 799 14 210 103 730 -2 0 143 949
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -1 465 -363 -7 857 -56 209 192 0 -65 702
Toimintakulut *) -10 329 -14 764 -9 739 -25 317 -5 130 17 044 -48 237
Poistot -220 -1 142 -496 -468 -13 0 -2 339
Muut tuotot/kulut **) 107 -368 187 5 339 1 295 -15 265 -8 705
Liikevoitto 1 840 26 708 3 443 37 724 -2 237 1 778 69 256
1–12/2015              
Korkokate 9 102 28 642 6 697 11 057 519 0 56 016
Palkkiotuotot ja -kulut netto 4 523 21 444 13 986 101 330 -3 0 141 281
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -1 691 -17 144 12 354 -6 811 -1 378 0 -14 669
Toimintakulut *) -11 090 -16 093 -9 821 -20 649 -4 867 12 974 -49 546
Poistot -83 -434 -211 -283 -34 0 -1 047
Muut tuotot/kulut **) -395 -1 731 -354 16 813 -19 826 -12 964 -18 455
Liikevoitto 366 14 685 22 651 101 456 -25 588 10 113 581
               
Emoyhtiö              
1–12/2016              
Korkokate 8 533 22 547 7 138 5 544 0 -1 337 42 425
Palkkiotuotot ja -kulut netto 5 213 20 799 14 210 92 794 0 9 685 142 701
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -1 465 -363 -7 857 -56 120   0 -65 805
Toimintakulut *) -10 329 -14 764 -9 739 -9 465 -7 221 -13 246 -64 764
Poistot -220 -1 142 -496 -468 0 0 -2 326
Muut tuotot/kulut **) 107 -368 187 384 7 221 4 897 12 428
Liikevoitto 1 840 26 708 3 443 32 667 0 0 64 658
1–12/2015              
Korkokate 9 102 28 642 6 697 3 936 0 0 48 377
Palkkiotuotot ja -kulut netto 4 523 21 444 13 986 100 652 0 0 140 606
Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot -1 691 -17 144 12 354 -6 811 0 0 -13 291
Toimintakulut *) -11 090 -16 093 -9 821 -18 254 0 0 -55 258
Poistot -83 -434 -211 -283 0 0 -1 012
Muut tuotot/kulut **) -395 -1 731 -354 3 072 -25 000 0 -24 407
Liikevoitto 366 14 685 22 651 82 311 -25 000 0 95 014
 
*) Toimintakulut = hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut - poistot
**) Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri