Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen

B Riskienhallinnan liitetiedot

IFRS-tilinpäätöksen riskienhallinnan liitetiedot

Riskienhallinan periaatteet, rooli ja vastuualueet

Finnveran strategia sekä sen toteuttamiseksi asetetut tavoitteet yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin rahoituksessa  muodostavat perustan riskienhallinnalle. Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja ottaa suurempia luottoriskejä kuin kaupallisesti toimivat rahoittajat. Luottoriski on Finnvera-konsernin merkittävin riskialue, ja muita tärkeitä ovat rahoitusriskit ja toimintaan liittyvät operatiiviset riskit.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ja auttaa yhtiön johtoa hallitsemaan riskejä, jotka voisivat uhata yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnalla on keskeinen merkitys Finnvera-konsernin riskinottokyvyn säilyttämisessä ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiön hallitus ja ylin johto vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä organisoinnista. Yhtiön hallitus hyväksyy, riskienhallinnan periaatteet, riskinottohalukkuuden, luottopolitiikan ja päätösvaltuudet.

Yhtiön liiketoiminnoista riippumattoman riskienvalvontatoiminnon vastuulla ovat riskienhallinnan menetelmien ja ohjeiden kehittäminen sekä konsernin riskiaseman seuranta. Riskienvalvontatoiminto vastaa yhdessä liiketoiminnan kanssa riskiluokitusjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä luokitusjärjestelmien toimivuuden seurannasta. Riskienvalvontatoiminto raportoi toiminnastaan toimitusjohtajalle. Riskienhallintaan liittyvät käytännön toimenpiteet ovat osa päivittäistä johtamista, ja niitä toteuttavat koko Finnveran organisaatio ja konserniyhtiöt.

Riskinottohalukkuus ja riskipolitiikat

Yhtiössä on määritelty riskinottohalukkuus kaikille keskeisille riskilajeille. Luottoriskin riskinottohalukkuus on asetettu siten, että yhtiö täyttää keskipitkällä aikavälillä omistaja- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet suhteessa riskipuskureihin ja tuloksentekokykyyn. Keskeiset mittarit ovat vakavaraisuuden taso, sisäinen pääomavaade ja luottosalkun odotettu tappio. Likviditeettiriskin osalta yhtiö turvaa likviditeetin etukäteen määritellylle periodille siten, että vientiluottojen rahoitus ja kotimaisten pk-yritysten antolainaus pystytään hoitamaan. Markkinariskien osalta yhtiö ei ota näkemyksellistä korko- tai valuuttakurssiriskiä ja pyrkii pitämään riskin määritellyissä rajoissa. Operatiivisen riskin riskinottohalukkuus on johdettu yhtiössä käytössä olevasta ISO 9001 -laatustandardista sekä rahoitustoimialan yleisten hyvien käytäntöjen sekä  vaatimusten noudattamisesta ottaen huomioon kustannus-laatu-suhteen.

Finnveran pk-rahoituksessa syntyviä tappioita katetaan osittain valtion tappiokorvauksella. Vientitakuutoimintaan liittyviä ulkomaisia maa-, pankki- ja yritysriskejä turvaavat kertyneen oman pääoman puskurin lisäksi valtiontakuurahasto ja Suomen valtio. Toiminnan tuottojen pitää pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulut ja takuutappiot. Finnveran tavoitteena on, toimintaperiaatteidensa mukaisesti, ottaa luottoriskiä hallitusti sekä suojautua muilta riskeiltä tai vähentää niitä. Tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista osa on valtion emoyhtiön kautta sijoittamaa pääomaa ja osa emoyhtiön suoraan sijoittamaa pääomaa.

Finnveran riskinotto perustuu omistajan asettamiin vaikuttavuus- ja kannattavuustavoitteisiin. Rahoitustoiminnan riskinottoa ohjataan yhtiön hallituksen vahvistamilla luotto-, takuu- ja maapolitiikoilla. Osa vientitakuutoiminnan luottoriskistä voidaan suojata muun muassa jälleenvakuutuksilla tai luottojohdannaisilla.

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt kohdistavat riskinottonsa strategisten linjausten mukaisesti aloittaviin ja kasvuyrityksiin. Tytäryhtiöt ovat emoyhtiön valvonnassa ja konsernin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen piirissä.

Luotto-, takaus- ja takuuriskit sekä riskiluokitusjärjestelmät

Luottotappioriski syntyy siitä, että velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa täysimääräisesti sitoumuksistaan. Pk-rahoituksessa luottotappion syynä on yleensä yritysasiakkaan maksukyvyttömyys. Vientitakuutoiminnassa takuutappion voi aiheuttaa maan, pankin tai yritysasiakkaan maksukyvyttömyys tai maksuhaluttomuus.

Pk-rahoituksen luottoriskien hallinta perustuu yrityskohtaiseen arviointiin. Finnverassa on käytössä kahdeksanportainen riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu pitkällä aikavälillä havainnoituihin riskiluokittaisiin maksukyvyttömyystapahtumiin. Käytössä olevassa asteikossa on seitsemän luokkaa toimiville yrityksille ja yksi maksukyvyttömille yrityksille. Rahoitusratkaisuissa luottoriskin arvioinnista, riskiluokituksesta ja rahoitusesityksistä vastaa asiakasvastuuhenkilö. Luottopäätösyksikkö osallistuu riskiluokituksen arviointiin päätöksenteon yhteydessä. Finnveran asiakasyritysten riskiluokitus päivitetään vähintään kahden vuoden välein. Vastaavalla tavalla arvioidaan ja päivitetään myös käytettävissä olevien vakuuksien arvot.

Vientitakuutoiminnassa Finnvera luokittelee maat kahdeksaan maaluokkaan vientitakuulaitoksissa käytössä olevien menetelmien mukaan. Maaluokan määräytymiseen vaikuttavat arvio maan kyvystä hoitaa ulkoiset velvoitteensa, odotukset maan talouden tulevasta kehityksestä sekä poliittinen vakaus ja lainsäädäntö. Vientitakuiden myöntäminen perustuu maapolitiikkaan. Maat, joihin Finnveran vientitakuita voidaan myöntää, kuuluvat johonkin neljästä (A–D) maapolitiikasta. Finnvera seuraa tiiviisti eri maiden taloudellisia ja poliittisia tilanteita ja sopeuttaa maapolitiikkaansa muutosten mukaisesti. Jokaisen maan luokitus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Pankkiriskien otto perustuu arvioon maan pankkijärjestelmästä sekä yksittäisten pankkien riskianalyysiin ja riskiluokitukseen. Laadullisten ja määrällisten tekijöiden perusteella kullekin pankille määritetään riskiluokka- ja pankkikohtaiset riskinoton linjaukset. Pankkien riskiluokitusta päivitetään tarvittaessa ja aina uusien hankkeiden yhteydessä.

Yritysriskinotto perustuu yrityksen johdon, liiketoiminnan ja talouden analyysiin, joka voi pienten, lyhytaikaisten takuiden osalta olla suppea. Yritysanalyysin tekemisestä vastaavat asiakasvastuuhenkilö ja liiketoiminnasta riippumaton analyysitoiminto. Analyysin tuloksena syntyy sisäinen, osittain kansainvälisten luokituslaitosten käyttämää riskiluokitusmenetelmää vastaava kahdeksanportainen riskiluokitus, jota päivitetään uusien hankkeiden yhteydessä tai vähintään kerran vuodessa.

Yritysten luottoluokittelu perustuu maksukyvyttömyyden todennäköisyyteen (PD, Probability of Default), tappio-osuuteen (LGD, Loss Given Default) ja vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä. Finnveran rahoitustuotteet ovat pääosin lainoja sekä lainojen takauksia ja takuita. Tuotteiden luonteesta johtuen on perusteltua olettaa, että vastuu on kokonaan nostettu maksukyvyttömyyshetkellä. Tappio-osuutena pk-rahoituksen mallissa käytetään vastuun määrää vähennettynä vakuuksien vakuusarvolla ja vientitakuutoiminnan käyttämässä mallissa empiirisesti arvioituja tappio-osuuksia. Maksukyvyttömyyden todennäköisyys perustuu pk-rahoituksen mallissa omaan, yli 20 vuodelta kerättyyn, historialliseen tietoon eri riskiluokkien maksukyvyttömyyden todennäköisyyksistä. Vientitakuutoiminnassa tappiotapahtumia on huomattavasti harvemmin, joten maksukyvyttömyyden todennäköisyydet on johdettu ratinglaitosten arvoista. Riskienvalvontatoiminto seuraa riskiluokitusmallien toimivuutta säännöllisesti, ja toimintaa parantavia muutoksia tehdään tarvittaessa.

Luottoriskimalleja hyödynnetään muun muassa:

  • luottoriskien arvioinnissa ja hinnoittelussa luotonmyöntämisen yhteydessä
  • luottopolitiikkojen määrittelyssä
  • rahoituksen päätösvaltuuksien määrittämisessä
  • luottosalkun laadullisten tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa
  • luottosalkun riskiraportoinnissa
  • sisäisessä pääoman riittävyyden arvioinnissa ja odotetun tappion laskennassa.

Asiakasvastaava tai luottoriskianalyytikko tekee rahoitusesityksen yhteydessä riskiluokituksen luokitustyökalulla, jonka avulla arvioidaan riskinkohteen laadullisia ja taloudellisia tekijöitä. Rahoitusesityksen yhteydessä määritelty riskiluokitus vahvistetaan rahoituspäätösten yhteydessä. Riskienvalvontatoiminto ottaa tarvittaessa kantaa suurimpien vastuiden riskiluokitukseen. Riskiluokitusten ajantasaisuutta ylläpidetään säännöllisesti.

Yritysvastuiden rating-luokkien vastaavuus S&P:n luokituksiin1

S&P Rating AAA…AA- A+…BBB+ BBB…BBB- BB+…BB- B+…B- C
Finnvera A1 A2…A3 A3-…B1 B1-…B2 B2-…B3 C

1Luokitusmenetelmissä olevien eroavaisuuksien vuoksi vertailu S&P luokitukseen on suuntaa-antava. 

Rahoituspäätökset tehdään hallituksessa ja sen delegoimien päätösvaltuuksien mukaan siten, että vastuun ja riskin määrä vaikuttavat päätöksentekotasoon. Yhtiössä on rahoitusjohtoryhmä, jossa käsitellään sen omaan päätösvaltaan kuuluvat rahoituspäätökset ja hallituksen päätettäväksi menevät esitykset sekä erikseen linjausta vaativat asiat. Rahoitusjohtoryhmän puheenjohtajana on toimitusjohtaja ja varapuheenjohtajana Luottopäätös-yksikön johtaja.

Luottoriskien seuranta

Asiakasseurantaa hoidetaan vuosittaisella asiakasyrityksen tilinpäätösanalyysilla, säännöllisellä yhteydenpidolla asiakkaaseen sekä asiakkaan maksukäyttäytymisen ja toiminnan seurannalla. Seurannassa hyödynnetään Finnveran omista valvontajärjestelmistä sekä takausten ja vientitakuiden edunsaajilta saatuja tietoja ja julkisia maksuhäiriötietoja. Kohonneet asiakasriskit otetaan erityisseurantaan, ja suurimmista tehdään puolivuosittain erityisseurantaraportti sekä arvioidaan luottotappion todennäköisyys ja mahdollinen arvonalennustarve.

Riskien keskittymistä vastapuoliin, sektoreihin ja maihin seurataan säännöllisesti. Yhtiön toiminnan tarkoituksen takia tarkkoja limiittejä näille riskeille on haasteellista asettaa. Pk-rahoituksessa on luottopolitiikalla määritelty yksittäisen vastapuolen maksimivastuu, jota suuremmat päätökset tulee erikseen perustella yhtiön hallitukselle ja tarvittaessa valtio-omistajalle. Viennin rahoituksessa yksittäisiin vastapuoliin ja keskittymiin liittyviä riskejä suojataan muun muassa jälleenvakuutuksilla.

Vastapuoliriskiä syntyy myös varainhallinnan ja likviditeetin sijoittamisen yhteydessä. Finnveran tavoitteena on pitää varainhallinnan vastapuoliriskit alhaisina, asettamalla vastapuolikohtaisia limiittejä, johdannaissopimuksiin liittyvillä nettoutus- ja vakuusjärjestelyillä sekä toimimalla hyvän luottokelpoisuuden omaavien vastapuolten kanssa

Toteutunutta riskinottoa suhteessa riskinottohalukkuuteen ja tavoitteisiin seurataan kuukausittain monipuolisella mittaristolla. Finnverassa riskienhallinnan keskeiset mittarit ovat voimassaolevien vastuiden jakauma ja muutos riskiluokittain, maksuviiveet ja järjestämättömät saamiset. Pk-yritysrahoituksessa ns. LGD-arvio perustuu pitkälti vakuuksien arvoon ja vientitakuutoiminnassa erilliseen arvioon palautusasteesta. Vastuukannan, myönnetyn rahoituksen ja vientitakuiden riskinoton määrää kuvaavat luottotappion tilastollinen odotusarvo ja kokonaistappio sekä toteutuneet luottotappiot raportoidaan neljännesvuosittain.

Korko- ja valuuttakurssiriski

Finnverassa korkoriskiä syntyy otto- ja antolainauksen koronmääräytymisen eriaikaisuudesta ja omaan pääomaan liittyvästä rakenteellisesta korkoriskistä. Pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistuvan kotimaisen antolainauksen korko perustuu pääosin 6 kuukauden euriboriin ja viennin rahoituksen korko joko 6 kuukauden euriboriin tai 6 kuukauden USD-liboriin. Koronmääräytymispäivät jakaantuvat melko tasaisesti vuoden eri pankkipäiville. Ottolainausta otetaan suuremmissa yksittäisissä erissä, ja usein kiinteäkorkoisena. Ne ottolainauksen erät, joissa perusteena on joku muu kuin 6 kuukauden euribor (tai USD-libor), muutetaan koronvaihtosopimuksin lainaa otettaessa 6 kuukauden euriboriksi (tai USD-liboriksi). Ottolainauksen ja antolainauksen koronmääräytymispäivien eriaikaisuudesta johtuvaa korkoriskiä hallitaan siten, että ottolainauksen koronmääräytymispäivät pyritään sovittamaan tasaisesti eri kuukausille.

Rakenteellista korkoriskiä syntyy siitä, että korottomiksi luokiteltavia omia varoja käytetään antolainaustoiminnassa ja viennin rahoituksessa yhtenä rahan lähteenä. Finnvera seuraa tästä syntyvän korkoriskin suuruutta ja tarvittaessa suojaa riskiä. Yhtiön hallitus on linjannut, että oman pääoman tuottotavoite perustuu 6 kuukauden euribor-korkoon, joka ohjaa rakenteellisen korkoriskin suuruutta.

Finnveran pk-rahoituksen koko antolainauskanta on euromääräistä, mutta viennin rahoituksessa käytetään sekä euroa että dollareita. Finnvera hankkii varoja useilta markkinoilta ja useissa valuutoissa. Valuuttariskin hallitsemiseksi hankitut varat muutetaan valuutanvaihtosopimuksin joko euroiksi tai dollareiksi. Kassavarat sijoitetaan myös kyseessä olevissa valuutoissa. Jäljelle jäävä valuuttariski suojataan tarvittaessa valuuttajohdannaisilla.

Finnveran tavoitteena on pitää sekä korko- että valuuttakurssiriski alhaisena. Riskejä seurataan aktiivisesti ja niistä raportoidaan säännöllisesti yhtiön johdolle sekä hallitukselle.

Maksuvalmiusriski

Finnvera hankkii pitkäaikaista rahoitusta pääasiassa EMTN-ohjelman puitteissa. Ohjelmalla on valtion takaus ja sama luottokelpoisuusluokitus kuin Suomen valtiolla. Yhtiöllä on lisäksi käytettävissä kotimainen yritystodistusohjelma. Näiden avulla rahoituksen hankinta hajautuu useille markkinoille ja sijoittajille.

Yhtiön hallitus hyväksyy maksuvalmiuden hallinnan periaatteet. Niiden mukaisesti likviditeettipuskurin tulee kattaa kulloinkin seuraavalle 12 kuukaudelle ajoittuvat maksut. Periaatteissa määritetään lisäksi miten suuria rahoitusvajeita yhtiö voi hyväksyä pidemmällä aikavälillä. Likvidit varat sijoitetaan kohteisiin, joilla on hyvä luottokelpoisuus. Yhtiön varainhallintatoiminto huolehtii ottolainaukseen ja likviditeetin hallintaan liittyvistä käytännön tehtävistä. Yhtiölle kerääntyneet omat varat ovat merkittävä osa antolainoihin käytettävää varainhankintaa.

Vientitakuutoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat suuret korvaushakemukset voivat johtaa äkilliseen, normaalia suurempaan likviditeettitarpeeseen. Tältä osin likviditeettiriskiin on varauduttu muun muassa sopimusjärjestelyin valtiontakuurahaston ja Suomen valtion kanssa.

Markkinariski

Finnvera ei käy kauppaa markkinahintojen vaikutuksen alaisilla instrumenteilla. Rahoitustaseeseen syntyy kuitenkin markkinariskiä pienessä määrin likvidien varojen sijoitusten yhteydessä sekä suojattaessa valuutta- ja korkoriskiä. Likvidit varat pyritään sijoittamaan sellaisiin instrumentteihin, joissa sijoitukset voidaan pitää eräpäivään saakka. Sijoitukset on luokiteltu myytävissä oleviksi, jolloin markkinahintojen muutokset eivät aiheuta tulosvaikutusta Finnveralle. Riskien suojaus pyritään myös tekemään siten, että markkinamuutosten nettovaikutus yhtiön tulokseen olisi vähäinen.

Operatiiviset riskit

Operatiivinen riski on riski tappiosta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, ihmisistä tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen ja maineriski.

Operatiivisten riskien hallintaa on kehitetty järjestelmällisesti vuodesta 2006, ja operatiivisia riskejä on rekisteröity vuoden 2007 alusta alkaen. Operatiivisten riskien hallinnan kehittäminen on riskienvalvontatoiminnon vastuulla. Käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat prosessitiimit, yksiköt ja tietoturvaryhmä. Yhtiössä on päätoiminen tietoturvapäällikkö. Potentiaalisia riskejä kartoitetaan ja niistä mahdollisesti aiheutuvien seurausten vakavuutta arvioidaan säännöllisesti. Tämän lisäksi Finnverassa on laadittu riskiskenaarioita, joiden toteutumisella olisi vakavia seurauksia yhtiön toiminnalle. Riskiskenaarioiden ja muiden vakavien riskien toteutumista ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat eri yksiköt tehtäviensä mukaisesti. Operatiivisilta riskeiltä suojaudutaan muun muassa sisäisillä kontrolleilla, prosesseja, tietojärjestelmiä ja toiminnan laatua kehittämällä sekä riskejä vakuuttamalla.

Operatiivisten riskien hallinta liittyy kiinteästi yhtiön toimintajärjestelmään. Finnveralla on ISO 9001 -laatusertifikaatti ja valtion hallinnon ns. korotetun tason tietoturvaluokitus.

Toteutuneet operatiiviset riskit rekisteröidään koko henkilökunnan käytössä olevaan operatiivisten riskien hallintajärjestelmään. Sovellukseen kuvataan tapahtumiin johtaneet syyt ja toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään vastaavanlaisien tapahtumien toistuminen. Toteutuneista operatiivisista riskeistä raportoidaan säännöllisesti yhtiön johdolle ja hallitukselle.

Pääomasijoitustoiminta

Finnvera-konsernissa pääomasijoitustoimintaa harjoittavat Veraventure Oy ja EAKR-Aloitusrahasto Oy. Näihin yhtiöihin tehdyt sijoitukset ovat mukana Finnveran luottoriskin seurannassa.

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden oma riskienhallinta perustuu yritysanalyysiin, sijoitusten koon rajoittamiseen, riskinjakoon muiden sijoittajien kanssa sekä sijoitussalkun riittävään hajauttamiseen. Likviditeetin sijoittamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin emoyhtiössä.

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt noudattavat European Venture Capital Associationin (EVCA) suosituksia kohdeyritysten ja rahastosijoitusten arvostamisessa. Sijoitukset arvostetaan edellä mainittuja suosituksia noudattaen käypään arvoon.

Pääoman hallinta, vakavaraisuus ja ulkoinen riskipaino

Finnvera laskee vakavaraisuutensa pk-rahoitustoiminnalle Basel III -standardimenetelmän periaatteiden mukaisesti, vaikka virallista velvoitetta tämän menetelmän käyttämisestä ei ole. Liiketoiminnan luonteesta johtuen Finnveran on huolehdittava, että omien pääomien määrä on riittävä suhteessa otettaviin luottoriskeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Finnveralle vakavaraisuustavoitteeksi 12–20 prosenttia. Finnverassa arvioidaan myös stressitestien avulla syntyviä luottotappioita ja niiden vaikutusta vakavaraisuuteen.

Taloudellinen pääoma lasketaan pankkien yleisesti käyttämien mallien mukaisella luottoriskimallilla, jossa huomioidaan riskinkohteiden maksuhäiriön todennäköisyys ja tappion osuus maksuhäiriön toteutuessa olevalle vastuun määrälle. Finnvera tavoittelee sisäisesti taloudellisen pääoman määrää, joka 99 prosentin varmuudella kattaa luotto- ja vastapuoliriskeistä syntyvät vuotuiset tappiot. Lisäksi pääomaa varataan operatiivisille riskeille. Finnvera on arvioinut 99 prosentin varmuuden taloudellisen pääoman tunnusluvulle riittäväksi, koska valtio viime kädessä vastaa Finnveran takauksista ja vientitakuista.

Oma pääoma ja kertyneet voittovarat on jaettu liiketoimintojen mukaisiin kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoihin. Valtio tukee suoraan Finnveran kotimaista rahoitustoimintaa maksamalla luotto- ja takaustappiokorvausta syntyvistä luottotappioista. Tällä hetkellä luotto- ja takaustappiokorvaus vaihtelee hankekohtaisesti 35:stä 80 prosenttiin, ja on keskimäärin noin 55 prosenttia voimassaolevasta vastuukannasta. Vientitakuutoiminnassa Suomen valtio vastaa muun muassa valtiontakuurahaston kautta niistä tilikauden aikana mahdollisesti syntyvistä tappioista, jotka ylittävät yhtiön vientitakuutoiminnan rahastossa olevat varat.

Lainsäädännöllä on varmistettu, että Finnveran takausten ja takuiden riskipaino pankkien vakavaraisuuslaskelmissa on sama kuin Suomen valtion vastuun.

B1 Luottoriskit
               
          Konserni
(1 000 e)     31.12.2016   31.12.2015
Saamiset          
Saamiset luottolaitoksilta     1 025 706   2 167 331
Saamiset asiakkailta *)     6 080 219   5 452 142
Saamistodistukset     193 425   383 509
Johdannaissopimukset     40 835   55 267
Yhteensä     7 340 184   8 058 249
Taseen ulkopuoliset sitoumukset **)     23 488 476   23 393 813
 
*) Saamisiin asiakkailta sisältyy Suomen Vientiluotto Oy:n saamiset 4 759 831 tuhatta euroa (4 216 369 tuhatta euroa), joilla on Finnvera Oyj:n vientitakuu.
**) Tarkempi erittely esitetään taseen ulkopuolisissa sitoumuksissa
 
PK- JA MIDCAP-RAHOITUS
               
B2 Luotot ja takaukset, joiden arvo ei ole alentunut
               
        Pk- ja midcap-rahoitus
        31.12.2016 31.12.2015
        (1 000 e) % (1 000 e) %
Riskiluokka              
A1       802 0 % 382 0 %
A2       5 025 0 % 3 407 0 %
A3       69 421 3 % 43 884 2 %
B1       346 643 15 % 369 447 15 %
B2       1 273 190 56 % 1 324 693 54 %
B3       498 082 22 % 587 175 24 %
C       48 000 2 % 65 517 3 %
D       42 319 2 % 47 156 2 %
Yhteensä       2 283 482 100 % 2 441 660 100 %
 
 
B3 Luotot ja takaukset toimialoittain
               
          Pk- ja midcap-rahoitus
(1 000 e) 31.12.2016   31.12.2015
Maaseutu-elinkeinot 39 158   31 772
Teollisuus 1 251 267   1 380 555
Matkailu 180 335   180 654
Liike-elämän palvelut 584 503   496 840
Kauppa ja kuluttajapalvelut 228 219   351 839
Yhteensä 2 283 482   2 441 660
 
 
B4 Lainat ja takaukset alueittain
               
          Pk- ja midcap-rahoitus
(1 000 e)         31.12.2016   31.12.2015
Suomi         2 283 482   2 441 660
Yhteensä         2 283 482   2 441 660
               
               
B5 Luotot ja takaukset, vakuusvaje
               
        Pk- ja midcap-rahoitus
        31.12.2016
(1 000 e)       Vastuun määrä Vakuuksien määrä Vakuusvaje Vakuusvaje-%
Yhteensä       2 283 482 525 201 1 758 281 77 %
               
        31.12.2015
        Vastuun määrä Vakuuksien määrä Vakuusvaje Vakuusvaje-%
Yhteensä       2 441 660 659 248 1 782 412 73 %
 
 
B6 Luotot, joiden arvo on alentunut ja takaukset, joista on tehty takausvaraus
               
          Pk- ja midcap-rahoitus
(1 000 e)         31.12.2016   31.12.2015
      Yhteensä   Yhteensä
Saamiskohtaiset arvonalennukset ja takausvaraukset          
Lainat          
- Vastuu ennen arvonalennusta     63 926   79 661
- Arvonalennus     19 987   27 830
- Vastuu arvonalennuksen jälkeen     43 939   51 831
Vientitakaukset          
- Vastuu ennen vientitakausvarausta     11 409   14 522
- Viennin takausvaraus     9 754   5 700
- Vastuu vientitakausvarauksen jälkeen     1 655   8 822
Takaukset          
- Vastuu ennen takausvarausta     50 849   55 341
- Takausvaraus     17 302   18 331
- Vastuu takausvarauksen jälkeen     33 547   37 010
Ryhmäkohtaiset arvonalennukset          
Lainat          
Vastuu ennen arvonalennusta     65 036   78 580
Arvonalennus     24 685   28 503
Vastuu arvonalennuksen jälkeen     40 351   50 077
Takaukset          
Vastuu ennen takausvarausta     38 862   48 748
Takausvaraus     14 878   18 653
Vastuu takausvarauksen jälkeen     23 984   30 095
               
               
B7.1 Ongelmasaamiset
               
          Pk- ja midcap-rahoitus
(1000 e)     31.12.2016   31.12.2015
Saamiset, joihin liittyy yli 90 pv rästi     97 655   90 492
Maksukyvyttömäksi luokitellut     129 818   196 599
Saamis ja ryhmäkohtaiset arvonalennukset *)     -87 853   -95 505
Ongelmasaamiset netto     139 619   191 586
           
0-korkoiset luotot     16 367   12 954
               
Ongelmasaamisten määrittelyssä on noudatettu Euroopan pankkiviranomaisen vuonna 2015 voimaan tullutta määritelmää.
*) Kaikki saamis- ja ryhmäkohtaiset arvonalennukset kohdistuvat ongelmasaamisiin.
               
               
B7.2 Erääntyneet saamiset
               
          Pk- ja midcap-rahoitus
(1 000 e)         31.12.2016   31.12.2015
1 pv–3kk         7 873   8 372
3–6kk         4 038   6 265
6–12kk         6 437   16 898
Yli 12kk         28 981   25 661
Yhteensä         47 329   57 196
 
Erääntyneinä saamisina on esitetty tilinpäätöspäivänä maksamatta olevat korot, lyhennykset, takausprovisiomaksut ja erääntyneet takaussaamiset voimassa olevasta rahoituskannasta, mukaan lukien mahdollisen arvonalennuksen kohteena olevat luotot.
Erääntyneistä saamisista yli 90 päivää erääntyneet sisältyvät ongelmasaamisiin.
               
               
VIENTITAKUUTOIMINTA
               
B8 Yritys- ja pankkivastuut riskiluokittain
               
          Vientitakuutoiminta
(1 000 e)       31.12.2016     31.12.2015
Riskiluokka   Yritysvastuut Pankkivastuut Yhteensä Yritysvastuut Pankkivastuut Yhteensä
A1   458 375 91 677 550 052 369 854 72 266 442 120
A2   0 334 142 334 142 0 373 284 373 284
A3   2 007 549 62 840 2 070 390 2 263 963 96 337 2 360 300
B1   2 776 409 44 480 2 820 888 4 480 952 48 716 4 529 669
B2   9 741 535 439 941 10 181 476 6 991 454 479 649 7 471 103
B3   1 772 574 68 094 1 840 668 1 355 339 111 679 1 467 018
C   9 400 601 10 000 11 043 428 11 471
D   2 428 0 2 428 2 428 0 2 428
Ei luokiteltu   167 655 1 718 169 373 264 362 0 264 362
Yhteensä   16 935 924 1 043 494 17 979 418 15 739 395 1 182 359 16 921 754
               
               
B9 Maavastuut maaluokittain
               
          Vientitakuutoiminta
Maaluokka (1 000 e)       31.12.2016   31.12.2015
0       11 732 702   10 055 963
1       344   515
2       1 060 971   1 112 223
3       1 499 986   1 694 727
4       1 734 332   3 937 714
5       1 815 614   340 549
6       365 964   92 227
7       88 643   52 375
Yhteensä         18 298 556   17 286 293
               
B10 Pankkivastuut ja yritysvastuut toimialoittain
               
          Vientitakuutoiminta
(1 000 e)       31.12.2016   31.12.2015
        Yhteensä   Yhteensä
Tietoliikenne       3 993 867   4 918 939
Varustamot ja telakat       8 379 620   6 198 778
Puunjalostus       2 454 781   2 410 478
Kaivostoiminta ja metalliteollisuus       255 311   324 718
Energia       404 190   431 648
Muu teollisuus       672 297   509 606
Jälleenvakuutukset       775 858   945 227
Pankit ja rahoitustoiminta       1 043 494   1 182 359
Yhteensä       17 979 418   16 921 754
               
               
B11 Maksuvalmiusriski, varojen, velkojen ja takausten erääntyminen
               
  Konserni
(1 000 e) Kirjanpito- arvo Nimellisarvo < 3 kk 3–12 kk 1–5 v 5–10 v > 10 v
31.12.2016              
Varat              
Saamiset luottolaitoksilta **) 890 527 890 527 869 006 861 6 886 8 608 5 165
Saamiset luottolaitoksilta, JVK:t ***) ja sijoitustodistukset 1 694 569 1 686 520 335 220 329 500 1 021 800 0 0
Saamiset asiakkailta 4 817 048 4 816 732 141 005 525 533 2 657 720 1 407 732 84 742
Saamistodistukset 290 636 290 700 243 000 47 700 0 0 0
Yhteensä 7 692 780 7 684 478 1 588 231 903 594 3 686 406 1 416 340 89 907
               
Velat              
Velat luottolaitoksille 213 452 213 452 0 0 106 726 106 726 0
Velat muille yhteisöille 2 337 585 2 337 585 90 031 271 982 1 386 132 572 688 16 752
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 891 873 4 849 676 0 284 603 1 933 708 2 474 338 157 027
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 70 025 70 025 0 50 000 0 5 025 15 000
Sitovat luottolupaukset 0 3 859 263 504 119 811 021 2 544 122 0 0
Yhteensä 7 512 936 11 330 001 594 150 1 417 607 5 970 688 3 158 777 188 779
Johdannaissopimukset              
Johdannaissopimukset - saamiset 110 649 5 466 957 194 065 394 803 2 246 724 2 474 338 157 027
Johdannaissopimukset - velat 208 334 5 599 957 204 391 373 071 2 392 968 2 474 338 155 190
Yhteensä, netto -97 685 -133 001 -10 325 21 732 -146 244 0 1 837
Varat, velat ja johdannaiset, netto: 15 108 032 18 881 479 2 172 056 2 342 932 9 510 850 4 575 117 280 523
               
Takaukset ja vientitakuut *)              
Takaukset   1 060 984 105 579 313 291 535 984 103 841 2 289
Vientitakuut ja -takaukset   18 426 175 637 538 1 672 417 7 798 143 5 372 345 2 945 733
               
(1 000 e) Kirjanpito- arvo Nimellisarvo < 3 kk 3–12 kk 1–5 v 5–10 v > 10 v
31.12.2015              
Varat              
Saamiset luottolaitoksilta **) 580 252 580 252 507 010 50 861 6 886 8 608 6 886
Saamiset luottolaitoksilta, JVK:t ***) 1 579 206 1 575 573 223 500 407 953 944 120 0 0
Saamiset asiakkailta 5 405 696 5 405 826 166 463 674 286 2 920 868 1 544 777 99 432
Saamistodistukset 383 509 383 600 241 100 142 500 0 0 0
Yhteensä 7 948 664 7 945 251 1 138 073 1 275 600 3 871 874 1 553 385 106 319
Velat              
Velat luottolaitoksille 0 0 0 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille 2 655 046 2 653 738 87 407 279 620 1 402 849 818 221 65 641
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 3 957 734 3 937 282 0 275 558 1 452 461 2 209 263 0
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 88 089 88 089 0 50 000 0 18 089 20 000
Sitovat luottolupaukset 0 4 954 367 550 677 928 642 3 475 049 0 0
Yhteensä 6 700 869 11 633 476 638 084 1 533 819 6 330 359 3 045 573 85 641
Johdannaissopimukset              
Johdannaissopimukset - saamiset   4 269 080 0 275 558 1 784 258 2 209 263 0
Johdannaissopimukset - velat   4 317 634 0 226 057 1 882 314 2 209 263 0
Yhteensä, netto -28 437 -48 554 0 49 501 -98 055 0 0
Varat, velat ja johdannaiset, netto: 14 621 096 19 530 173 1 776 157 2 858 920 10 104 178 4 598 958 191 960
               
Takaukset ja vientitakuut *)              
Takaukset   1 003 387 124 215 295 870 489 013 91 235 3 054
Vientitakuut ja -takaukset   17 436 060 660 520 1 787 599 7 693 645 5 323 988 1 970 308
 
*) Taulukossa olevat takaukset ja takuut on jaoteltu niiden eräpäivien mukaan. Yksittäinen takaus ja takuu voi johtaa korvausvelvollisuuteen milloin hyvänsä sen voimassaoloaikana. Tietoa siitä, missä vaiheessa takauksen tai takuun elinkaarta ne ovat historiallisesti realisoituneet, ei ole käytettävissä.
**) Saamiset luottolaitoksilta -kohdasta puuttuvat talletettuina olevat EAKR-varat 7 555 tuhatta euroa. Näiden käyttö on erikseen säädelty.
***) Luottolaitoksiin tehtyjä joukkovelkakirjasijoituksia.
               
               
B12 Markkinariskin herkkyydet
               
          Konserni
(1 000 e)         31.12.2016   31.12.2015
Korkoriski            
Markkinakorot nousevat 1 %            
- Korkokatteen muutos seuraavien 12 kk aikana   14 910   12 683
- Käypään arvoon arvostettavien erien muutos   9 183   7 426
Markkinakorot laskevat 0,1 %            
- Korkokatteen muutos seuraavien 12 kk aikana   -1 491   -1 268
- Käypään arvoon arvostettavien erien muutos   -918   -743
Valuuttakurssiriski            
USD vahvistuu 10 % euroon nähden   -481   800
USD heikkenee 10 % euroon nähden   393   -655
 
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri