Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
Tase
           
    Konserni Emoyhtiö
(1000 e) Liite 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
VARAT          
Saamiset luottolaitoksilta E1        
- Vaadittaessa maksettavat   892 555 543 105 847 523 508 667
- Muut kuin vaadittaessa maksettavat   29 936 31 975 7 555 7 873
    922 491 575 080 855 078 516 540
Saamiset asiakkailta E2        
- Luotot   5 827 299 5 347 182 3 567 866 2 772 264
- Takaussaamiset   26 259 34 282 26 259 34 282
- Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta   224 476 12 164 224 476 12 164
    6 078 034 5 393 628 3 818 600 2 818 709
Sijoitukset E3        
- Saamistodistukset   2 042 422 2 014 386 2 042 422 2 014 386
- Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä   0 0 68 815 68 815
- Sijoitukset osakkuusyrityksissä   14 973 19 860 0 0
Muut osakkeet ja osuudet   24 383 24 409 14 399 14 520
    2 081 778 2 058 655 2 125 637 2 097 721
Johdannaissopimukset E11 110 649 115 791 110 649 114 543
Aineettomat hyödykkeet E4 7 062 4 447 7 059 4 432
Aineelliset hyödykkeet E5        
- Kiinteistöt   0 164 0 164
- Muut aineelliset hyödykkeet   1 431 1 425 1 431 1 425
    1 431 1 589 1 431 1 589
Muut varat E6        
- Luottotappiosaamiset valtiolta   8 731 13 316 8 731 13 316
- Muut   2 328 4 790 11 607 1 914
    11 059 18 106 20 338 15 230
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot E7 236 118 148 625 211 531 134 107
Verosaamiset E8 2 145 0 0 0
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät E23 46 994 102 183 27 662 81 000
VARAT YHTEENSÄ   9 497 760 8 418 104 7 177 986 5 783 872
 
    Konserni Emoyhtiö
(1000 e) Liite 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
VELAT          
Velat luottolaitoksille E9 213 452 0 213 452 0
Velat muille yhteisöille E9        
- Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   41 476 39 456 0 0
- Muut rahoitusvelat   2 297 067 2 615 590 75 793 67 985
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat E10        
- Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   4 891 873 3 957 734 4 891 873 3 957 734
Johdannaissopimukset E11 212 553 144 228 208 334 144 228
Varaukset E13 46 786 52 168 46 786 52 168
Muut velat E12 56 125 51 782 56 082 51 537
Siirtovelat ja saadut ennakot E15 458 691 345 117 447 505 336 730
Verovelat E8 800 2 864    
Pääomalainat E16 57 500 57 500 57 500 57 500
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat E23 14 075 30 589 12 525 30 589
Velat yhteensä   8 290 399 7 297 028 6 009 850 4 698 472
OMA PÄÄOMA E22        
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma   196 605 196 605 196 605 196 605
Ylikurssirahasto   51 036 51 036 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto   3 488 -2 202 3 323 -2 304
Vapaat rahastot          
Kotimaan toiminnan rahasto   154 550 135 879 154 550 135 879
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto   668 440 536 064 668 440 536 064
Muut   15 252 16 570 15 252 16 570
Kertyneet voittovarat   117 084 182 896 78 929 151 550
    955 327 871 410 917 171 840 063
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   1 206 456 1 116 849 1 168 136 1 085 400
Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta   906 4 227    
Oma pääoma yhteensä   1 207 362 1 121 075 1 168 136 1 085 400
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   9 497 760 8 418 104 7 177 986 5 783 872
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri